Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är enligt FN en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Den består av tre delar: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Plasten PVC har en stor potential att passa in i ett hållbart samhälle. Den är bland annat klimatsmart, har låg energiförbrukning vid tillverkningen och är återvinningsbar. Den europeiska PVC-branschen har sedan år 2000 haft ett gemensamt frivilligt åtagande för en hållbar utveckling av sina PVC-produkter.

Idag lever vi inte på ett hållbart sätt utan vi förbrukar våra naturresurser i ett högre tempo än de produceras. Därför måste vi använda allt smartare och effektivare material.

PVC har en rad goda egenskaper sett ur ett hållbarhetsperspektiv:

Miljö

 • PVC är en klimatsmart plast. Den är en av de tre plaster som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkning. PVC förbrukar dock lägst energi. Framöver kommer utsläppen av koldioxid från tillverkningen av PVC minska ytterligare. Detta sker i takt med att man ökar användningen av biobaserade råvaror och minskar andelen fossilbaserad energi. Även energiåtgången kommer att minska eftersom den modernaste tillverkningstekniken för PVC förbrukar 20 % mindre energi än den äldre processen. Det innebär att när fler europeiska tillverkare konverterat till den nya processen så kommer medelvärdet att vara ännu lägre.
 • PVC är återvinningsbart. Branschen arbetar för att all PVC ska materialåtervinnas.
 • PVC kan tillverkas av förnybara råvaror. Idag utgör olja eller naturgas 43 procent av råvarorna för att tillverka PVC, resten är vanligt koksalt. Oljan och naturgasen kan ersättas av förnybara råvaror som biobaserad eten eller etanol. Den europeiska PVC-industrin har som mål byta till förnybara råvaror (Åtagande 5 i VinylPlus)
 • PVC ger produkter med lång livslängd. Runt 80 % av PVC-produkterna används inom byggsektorn där livslängden är lång.

Socialt

 • Produkter tillverkade av PVC hjälper idag till att förbättra människors vardag. I allt från grundläggande samhällstjänster som vatten- och avloppssystem, transport av elektricitet, bostäder, fordon till konsumentprodukter, och medicintekniska produkter.
 • Vissa PVC-produkter underlättar genom av de kräver mindre underhåll och enkel rengöring till exempel PVC-fönster, möbler och golv.
 • PVC-industrin har arbetat länge med hälsa- och säkerhetsfrågor för anställda. Därför har man nu nått en mycket hög säkerhet jämfört med andra branscher.
   

Ekonomi

 • Styrkan av PVC ligger i dess utmärkta kostnads prestanda-förhållande. PVC är också överkomligt för socialt missgynnade personer och kan hjälpa mot en hållbar social och miljömässig utveckling.
 • Investera de pengar som sparas tack vare PVC i hållbar innovation kan till exempel göra det möjligt att skapa produkter som är mycket bättre ur miljösynpunkt än alla befintliga alternativ.

Hållbar utveckling för PVC-branschen

PVC-branschens intresse för att arbeta med hållbar utveckling väcktes tidigt och till sin hjälp för att analysera hur man skulle arbeta har man bland annat tagit hjälp av organisationen Det Naturliga Steget och deras systemvillkor. År 2000 presenterade organisationen sin analys och man ställde upp fem utmaningar som PVC-branschen på lång sikt skulle uppnå för att bli hållbara:

 • bli koldioxidneutral
 • ha ett slutet kretslopp för avfallshantering
 • att utsläppen av långlivade organiska föreningar inte systematiskt ökar i naturen
 • inte använda tillsatser som är persistenta och naturfrämmande, eller toxiska
 • höja medvetenheten om hållbar utveckling i hela industrin och engagera alla i dess förverkligande
   

PVC-industrin har anammat dessa riktlinjer i sitt hållbarhetsarbete. Det första frivilliga åtagandet, Vinyl 2010, presenterades år 2000 och sträckte sig till 2010. Stärkta av framgångarna med Vinyl 2010 fortsatte man med ett nytt och ännu mer ambitiöst åtagande, VinylPlus.

Mer information finns på IKEM:s webbplats på undersidan PVC-branschens miljöarbete

En ingående presentation av Det Naturliga Stegets analys av PVC och hur PVC-industrin arbetar med var och en av dessa utmaningar finns i en vetenskaplig artikel av J Leadbitter, Prog. Polym. Sci. 27 (2002) 2197–2226