Responsible Care: med sikte på ständiga förbättringar.

Responsible Care är det internationella namnet på kemiindustrins program för säkerhet, hälsa och miljö. Programmet är spritt över hela världen och i Sverige har vi gått över från beteckningen "Ansvar & Omsorg" till det ursprungliga namnet för att undvika missförstånd.

Programmet är ett frivilligt åtagande som, baserat på ett etiskt förhållningssätt, syftar till att hantera frågor som rör säkerhet, hälsa och miljö på ett seriöst och professionellt sätt.

Deltagande innefattar bland annat:

  • att man förbinder sig att arbeta efter ett antal vägledande principer
  • att arbeta med ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö
  • att öppet informera om sin verksamhet och de framsteg som görs

 
I dag är 60 av IKEM:s medlemsföretag anslutna till Responsible Care. Vi ser gärna att flera av våra företag går med i programmet!

När ett företag beslutar sig för att ansluta sig till Resposible Care sker det genom att företagets VD skriver under ett åtagande. Därmed förbinder sig företaget att arbeta efter de grundläggande principerna som anges i Responsible Care. Det faktiska arbetet med att uppfylla åtagandet bedrivs sedan individuellt på respektive företag.

En av grundtankarna i Responsible Care är att säkerhet, hälsa och miljö skall kunna förbättras genom att företagen utbyter erfarenheter med varandra. Företagens Responsible Care-koordinatorer ges därför möjlighet att ingå i regionala nätverk som initierats av IKEM. Dessa nätverk träffas någon eller några gånger per år.

IKEM underlättar arbetet med Responsible Care genom att ta fram praktiskt inriktade hjälpmedel och utbildningsmaterial. IKEM följer även upp utvecklingen på olika sätt. I Lägesrapporten 2016, med data från 2015, redovisas bland annat en sammanställning av hur ett antal nyckelparametrar utvecklats under en 10-års period hos företag som deltar i  Responsible Care.

Läs mer på webbplatsen för den internationella huvudorganisationen för Responsible Care: www.icca-chem.org
 

Läs mer på webbplatsen för den Europeiska kemiorganisationens arbete med Responsible Care: www.cefic.org

Läs mer på webbplatsen för FECC, den internationella distributörsorganisationens arbete: www.fecc.org/committees/responsible-care-committee