Åtagande som förpliktigar

När ett företag vill ansluta sig till Responsible Care skriver företagets vd under ett åtagande. Företaget förbinder sig därmed att arbeta efter ett antal vägledande principer rörande säkerhet, hälsa och miljö. Det innebär också att man förbinder sig att arbeta med ständiga förbättringar inom hela området säkerhet, hälsa och miljö. De senaste 10 årens utveckling hos medlemmarna i Sverige har inneburit väsentligt förbättrade prestanda på i medeltal ca 50 %!

Åtagandet har följande punkter:    

  1. En ledningskultur som är proaktiv och stödjer en säker kemikaliehantering genom det globala RC-progrmmet
  2. Skydd av mäniskor och miljö genom ständiga resultatförbättringar inom säkehet, hälsa och miljö för byggader, processer och teknologi. samt genom ständiga förbätringar inom produktsäkerhet och styrning av hela leveranskedjan
  3. Förbättrad kontroll av kemikaliehanteringen genom deltagande i utveckling och implementering av livscykel-orienterad vetenskap, riskbaserade lagstiftning och goda exmpel
  4. Påverka affärspartners genom att förespråka säker kemikaliehantering inom deras egen verksamhet
  5. Samverka med intressenter i samhället genom att söka förstå och svara upp mot deras oro och förväntningar på säkrare verksamhet och produkter samt kommunicera öppet om resultat och produkter
  6. Bidra till ökad hållbarhet genom bättre resultat, ökade ekonomiska möjligheter samt utveckling av innovativ teknik och andra lösningar på samhällets utmaningar

 

Efter att IKEM erhållit inskannad kopa på det underskrivna åtagandet är företaget anslutet till programmet och har rätt att använda Responsible Care-logotypen.

Skulle det visa sig att företaget inte följer ambitionen om ständiga förbättringar elller någon annan del av åtgandet, kan företaget komma att uteslutas från programmet.