Global Product Strategy GPS

En världsomspännande strategi för säker användning av kemikalier, Global Product Strategy (GPS), lanserades på initiativ av ICCA (International Council of Chemical Associations) år 2006.

Grundtankarna i GPS återfinns de tankar om produktomsorg som ingår i kemiindustrins frivilliga åtagande Responsible Care. Genom GPS bidrar kemiindustrin också aktivt till FN-initiativet SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management) som även det syftar till en global höjning av kemikaliesäkerheten.

Sammanfattningsvis är målet med GPS, via lättfattlig, relevant och tillförlitlig information:

  • Ökade kunskaper om kemiska ämnens egenskaper
  • Säker hantering och användning av kemiska ämnen i hela användningskedjan och över geografiska och ekonomiska gränser
  • Förbättrad tillgång till information för yrkesmässiga användare och konsumenter
  • Minskade skillnader i synsätt på och hantering av kemikalier på en global marknad


För företag inom EU/EES-området innebär GPS inte särskilt mycket merarbete eftersom den dokumentation som enligt Reach ska tas fram för kemiska ämnen i allt väsentligt överensstämmer med vad som krävs i säkerhetsdokumentationen enligt GPS. GPS-informationen publiceras både på företagens egna webbplatser och på ICCA:s GPS-portal, vilken är en publik databas som togs i bruk i oktober 2010 och redan innehåller över 1.000 dokument. Den europeiska kemibranschorganisationen Cefic har med hjälp av ICCA och experter från flera stora kemiföretag tagit fram verktyg för överflyttningen av informationen från Reach-dossieren för ett ämne till GPS-dokumentet. Cefic har lagt ned extra mycket möda på att se till att inget dubbelarbete uppkommer. Som hjälp främst för företag med begränsad erfarenhet av riskbedömning har ICCA tagit fram en vägledning kring riskbedömning av kemikalier. Vägledningen, som publicerades i juni 2010, är ett ”levande” dokument som hela tiden uppdateras som ett resultat av synpunkter från företag och avhållna workshops och seminarier.

► Under relaterad information till höger på denna sidan finns mer information om GPS finns på ICCA:s och GPS-portal