Det startade i Canada

Responsible Care är ett frivilligt åtagande för att hantera frågor om säkerhet, hälsa och miljö. Canadian Chemical Producers Association startade arbetet med Responsible Care 1985. 1991 kom programmet till Sverige och fick då namnet Ansvar & Omsorg. Vi har från och med 2018 beslutat återgå till det ursprungliga engelska namnet, för att undvika missförstånd och betona programmets globala omfattning.

Ett antal olyckor under 1980-talet inom den kemiska industrin medförde att kemiindustrin som helhet ifrågasattes. Detta är bakgrunden till att den kanadensiska kemiindustrins branschorganisation, Canadian Chemical Producers Association, 1985 startade arbetet med Responsible Care.

Syftet med Responsible Care programmet är att minimera risken för skador på människors hälsa och yttre miljö genom ständiga förbättringar inom företagen. Detta inte minst för att återskapa förtroendet för den kemiska industrin och dess produkter. En viktig del i åtagandet är också att informera om det arbete som bedrivs inom dessa områden.

De idéer som formades i Kanada har utvecklats vidare och blivit en gemensam angelägenhet för kemiindustrin världen över. Den gemensamma grunden för Responsible Care fastställs av ICCA (International Council of Chemical Associations). Varje land utformar sedan sitt nationella program anpassat till den egna industrikulturen.

I dag finns Responsible Care i drygt 50 länder världen över. Nya länder som vill ansluta sig till Responsible Care måste godkännas av ICCA. Ett grundkrav är att det finns en branschorganisation som representerar den kemiska industrin i landet. Det är den nationella branschföreningen som förvaltar Responsible Care. Det praktiska genomförandet sker dock alltid hos de anslutna företagen.

På europeisk nivå förvaltas Responsible Care av Cefic (European Chemical Industry Council) som fastställer gemensamma europeiska strategier för Responsible Care.

När Responsibe Care infördes i Sverige 1991 var det endast möjligt för tillverkande företag att ansluta sig, dvs företag som var medlemmar i dåvarande Kemikontoret. År 1999 skrevs ett avtal mellan Kemikontoret och dåvarande Plast- och Kemibranscherna som möjliggjorde för kemikaliedistributörer som var medlemmar där att också ansluta sig till Responsible Care. Idag kan medlemmar i IKEM, både tillverkande företag och kemikaliedistributörer, ansluta sig till Responsible Care.