Kemiakuten

När en olycka inträffar kommer säkerheten för människor alltid i första hand. Om kemikalier eller kemiska produkter är inblandade gäller det att få fram information och att agera snabbt. Via telefonnummer 020-99 60 00 – nås Kemiakuten där det finns tillgång till erfarenhet, kunskap och den mest kompletta samlingen med information på området avseende kemiska produkter för yrkesmässig användning.

Kemiakuten är namnet på Kemiindustrins nätverk för bra och enhetlig information och rådgivning vid kemikalieolyckor. Med hjälp av Kemiakuten får du snabbt kvalificerad rådgivning ifall det inträffat en trafikolycka, brand, utsläpp eller annan incident där kemikalier är inblandade. Förutom medicinsk information och rådgivning vid första hjälpen, kan det gälla egenskaper som flampunkt, vattenlöslighet, nedbrytbarhet eller annan information som företaget bedömt kan bli aktuell.
 

Kemiakuten är öppen dygnet runt årets alla dagar och drivs av företagen själva genom branschföreningen Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM). Kemiakuten är förlagd till Giftinformationscentralen (GIC) som de deltagande företagen förser med information om sina produkter samt kontaktuppgifter till olika experter i företagen.

►Under relaterad information, till höger på denna sida, kan du komma till Giftinformationscentralens webbplats.
 

All jourpersonal vid GIC har specialkompetens i akut toxikologi och vid behov av information om akuta risker, första hjälpsåtgärder eller medicinsk rådgivning kan GIC ge svar direkt utifrån den information de har om produktens kemiska sammansättning. När det gäller frågor om brand, explosion och miljöeffekter förmedlar GIC:s personal företagens information från säkerhetsdatablad eller liknande. GIC har i de flesta fall även kontaktuppgifter till företagens egna experter och kan därför vid behov få fram ytterligare uppgifter och råd eller ordna så att Räddningstjänsten får direktkontakt med företagen för att få mer detaljerad information om vilka åtgärder som är bäst lämpade, till exempel vid sanering efter en olycka.
 

Kemiakuten ingår i ett nätverk av nationella, jourbemannade  informationscentraler som kemiindustrin i Europa har byggt upp. Därigenom finns möjlighet att också få information om produkter som kommer in i Sverige från utlandet.
 

Att vara med i Kemiakuten kostar inget extra för företag som är medlemmar i IKEM branschförening. Företag som är med i Kemiakuten skriver under ett avtal där man bland annat förbinder sig att fortlöpande förse Kemiakuten med uppdaterad information om sina produkter och aktuella kontaktlistor till nyckelpersoner i företaget.


Det finns även möjlighet för företag som inte är med i branschföreningen att mot avgift ansluta sig till Kemiakuten. Avgiften är för närvarande 2000 kronor/år per företag (oavsett antalet produkter).
 

Genom att vara med i Kemiakuten kan ett företag förvissa sig om att bra information om företagets produkter alltid finns tillgänglig, även när företaget har stängt. Kemiakuten är tänk för kemiska produkter för yrkesmässig avändning och för företag som är anslutna till Kemiakuten är det tillräckligt att ange Kemiakutens telefonnummer i säkerhetsdatabladet.

Telefonnumret till Kemiakuten är 020 - 99 60 00. Genom detta nummer kan den som behöver snabbt få information om många företags produkter och komma i kontakt med experter i hela Europa.  Från utlandet kan Kemiakuten nås på  +46-8-33 70 43. Observera att detta nummer även måste användas om man befinner sig nära en gräns och ringer från mobiltelefon som kopplas upp mot ett utländskt nät.
 

Vänligen kontakta Kristina Neimert Carne på IKEM, om du vill veta mer om Kemiakuten.