IKEM och Säkra transporter/Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Eftersom målsättningen för oss inom kemisk industri är att alla våra transporter ska vara säkra har vi istället för den mer lagtekniska termen Farligt gods valt att arbeta med dessa frågor under begreppet Säkra transporter.

IKEM:s branschförening och dess föregångare Plast- & Kemiföretagen, och Kemikontoret före dess, har under många år bevakat och arbetat med transportfrågor med fokus på Farligt gods. Tillsammans med andra branschföreningar inom Svenskt Näringsliv samverkar vi för att medlemsföretagen ska få spelregler som är tydliga och lätta att följa men också för att minska sannolikheten för att olyckor ska inträffa. Förutom att arbeta för förenklad lagstiftning verkar vi för att konsekvenserna vid lagöverträdelser ska vara lika över hela EU. Samma överträdelse ska inte i ett land ge en böteslapp utan ytterligare konsekvenser medan i ett annat EU-land förenas samma böteslapp med att fordonet låses fast.

Ett annat viktigt område är kontrollen av import. Endast en bråkdel av det gods som rullar in på svenska vägar och vatten kontrolleras av myndigheter. Med tanke på konkurrensneutraliteten är det angeläget att myndigheternas bevakning och kontroll ökar.

Vilka områden bevakar vi?

Området är mycket hårt detaljreglerat och internationellt styrt. Det mesta av arbetet sker inom ramen för samarbete inom FN (vägtransporter) och OTIF (järnvägstransporter). För mer information om regelarbetet hänvisar vi till MSBs webbplats. Se till höger på denna sida.

IKEM följer förändringar i regelverken hos främst Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men det finns fler myndigheter som har ansvar inom området exempelvis Transportstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Kustbevakningen och Polismyndigheten.

Hur bevakar vi?

IKEM svarar på remisser och enkäter från myndigheter, departement och EU-institutioner samt deltar i samverkans- och referensgrupper. Vi tar del av myndigheternas sammanställningar om olyckor och incidenter men också genom vår egen omvärldsbevakning fångar vi upp händelser av intresse. Vi följer även polisens tillsynsrapporter. Vi är mycket beroende av hjälp och tips från våra medlemsföretag som arbetar dagligdags med dessa frågor. 

Hur informerar vi våra medlemmar?

Ett av de viktigaste verktygen för att förmedla information är via IKEM:s e-brev. Ibland sänder vi direktmejl till våra kontaktpersoner på medlemsföretagen, exempelvis när vi behöver nå ut mellan två nummer av Nyhetsbrevet t ex gällande remisser med kort svarstid. Ett annat redskap är våra Medlemsträffar som äger rum ett par tre gånger om året i olika delar av landet. Där passar vi på att informera om vad som är på gång. IKEM har inga renodlade kurser inom området Säkra transporter/Farligt gods men området tas upp i vår översiktskurs ”Kemikalielagstiftningen i Sverige”, se ”Kurser och event”. En viktig kontaktyta till medlemsföretagen har varit Arbetsgruppen för säkra transporter. Under 2016 hoppas vi på en nystart för arbetsgruppen, där aktiviteten under en tid varit låg. Inom ramen för denna grupp har vi tidigare tagit fram checklistor och informationsbroschyrer men också erbjudit seminarier. Till höger på denna sida kan du ladda ner exemplet "Kemikalier - Rekommendationer för lastnings- och lossningsplatser".