Säkra transporter och Farligt gods

Här förklarar vi begreppen farligt gods och transport.

Farligt gods

Begreppet farligt gods avser gods som består av eller innehåller explosiva ämnen och föremål, gaser, brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, oxiderande ämnen och organiska peroxider, giftiga och smittförande ämnen, radioaktiva ämnen, frätande ämnen men även andra ämnen och föremål om de vid transport kan medföra skador på liv, hälsa, miljö eller egendom eller påverka transportmedlets säkra framförande.

Transport

Begreppet transport (inom lagstiftningen för transport av farligt gods) innefattar inte bara den fysiska förflyttningen av gods med transportmedel utan omfattar även lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen. Däremot innefattas inte förflyttning av farligt gods som sker endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas.