Vad bör ingå i en utbildning om Säkra transporter/Farligt gods?

Alla som på något sätt är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet är förstås att göra aktörerna medvetna om de risker som finns förknippade med farligt gods men också ge kunskaper om vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas och vad man ska göra om olyckan ändå är framme. Beroende på vilken roll man har i transportkedjan och vad och hur mycket som transporteras så ser utbildningskraven olika ut.

Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods

Denna så kallade 1.3-utbildning krävs för förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd. Utbildningen krävs också för avsändare, transportör, mottagare, lastare, lossare och förpackare.

Enligt reglerna om farligt gods ska utbildningen innehålla tre moment: allmän utbildning, funktionsspecifik utbildning och säkerhetsutbildning. Använd listan nedan som en checklista för att kontrollera att all personal får den utbildning de behöver. Anpassa utbildningens längd och innehåll efter personalens arbetsuppgifter och de produkter som hanteras. Observera att en detaljerad beskrivning av utbildningen ska sparas i fem år av arbetsgivaren.

Förslag på kurslitteratur: "Transport av farligt gods - Väg och järnväg" och annat broschyrmaterial till exempel olika checklistor från MSB. Sök på ”Farligt gods”. Även på Prevent finns handböcker om landtransport av farligt gods. Här är en länk till Prevents webbplats www.prevent.se

Tänk på att: Utbildningen ska genomföras innan farligt gods-relaterade arbetsuppgifter påbörjas samt att den ska dokumenteras och uppdateras regelbundet.

Allmän utbildning

 • Varför utbildning behövs
 • Vad är transport av farligt gods
 • Varför det finns regler – ansvarsfördelningen mellan aktörer
 • De olika transportslagen – ev Östersjöavtalet
 • Regelsystemet – hur är det uppbyggt
  - UN-nummer
  - Officiell transportbenämning/proper shipping name
  - Klass
  - Förpackningsgrupp
 • Transportskydd – farligt gods med hög riskpotential
 • Reglerna om transport av farligt gods i sitt samanhang (angränsande lagstiftning/regelverk), till exempel: 
  - Kemikalielagstiftning (klassificering, säkerhetsdatablad)
  - Arbetsmiljölagstiftning (lastning/lossning)
  - Miljöbalken (farligt avfall)
  - Brandfarliga och explosiva varor
  - Räddningstjänstlagstiftning
 • Leveransvillkorens betydelse (Incoterms)
  - Begreppet avsändare i farligt godslagstiftningen
  - Leveransavtalets betydelse när företaget som tillverkat produkten inte själv beställt eller utför transporten
 • Exempel på annat som också är farligt gods:
  - Tömda engångsemballage
  - Tömda ej rengjorda returemballage
  - Restprodukter
 • Lättnader/strängare regler
  - Små mängder, exempelvis provsändningar
  - Flygfrakt

Funktionsspecifik utbildning

 •  Vårt ansvar som avsändare:
  - Klassning
  - Förpackningar – typgodkända
  - Märkning och etikettering
  - Dokumentation
  - Transportskydd
  - Regler, instruktioner
  - Rutiner/rapportering av tillbud – vikten av att rapportera
  Genomgång inträffade olyckor/tillbud (egna företaget/statistik MSB:s olycksrapporter)
  - Egenkontroll av IBC:er

  - Visst kontrollansvar avseende annans utrustning
  - Nyheter i regelverken
 • Transportörens ansvar
  - Fordon
  - Förarutbildning
  - Märkning, storetiketter, orange skylt
  - Utrustning

  - Lastsäkring
  - Transportskydd
  - Vägval
 • Vårt ansvar som mottagare av farligt gods
  - Tydliga regler för lossning/mottagning
  - Retur av tömda emballage – avsändaransvaret

Säkerhetsutbildning

 • Risker och skyddsåtgärder
  - Riskerna med företagets produkter
  - Skyddsutrustning
  - Nödåtgärder (vad ska personalen göra, vad gör räddningstjänsten)

(På större företag sker genomgång av beredskapsplan och nödåtgärder ofta i andra sammanhang)

Utbildning av förare som transporterar farligt gods

Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder måste genomgå en grundläggande förarutbildning om 18 lektioner. Kursen avser transport av styckegods men exklusive explosiva och och radioaktiva ämnen/föremål. Efter genomförd kurs, vilken också ska innehålla praktiska övningar, avläggs ett prov, framtaget av MSB. Vid godkänt resultat erhåller föraren ett så kallad ADR-intyg och som är giltigt i fem år. Utbildningsanordnarna måste vara gokända av MSB och en förteckning finns på myndighetens webbplats www.msb.se.

För den som ska transportera explosiva ämnen och föremål, radioaktiva ämnen eller farligt gods i fast eller avmonterbar krävs kompletterande specialkurser med ett preciserat antal utbildningstimmar.