Vem behöver utbildning om Säkra transporter/Farligt gods?

Observera att utbildning krävs innan personal börjar med arbetsuppgifter som omfattar hantering av farligt gods. Förutom informationen nedan om vilka funktioner/personalkategorier som omfattas så är det viktigt att inte glömma semestervikarier.

Denna lista  är tänkt som en exempelsamling för kemikalieleverantörer. Hos transportörer, mottagare och andra som är involverade i transporten av farligt gods finns också personal som behöver utbildning om farligt gods.

Funktioner som omfattas

De som tar fram godsde​klaration:

 • Personal inom lagerexpedition och skeppningsavdelning. Om denna personalkategori ansvarar för omklassificering mellan olika transportslag bör de få mer omfattande utbildning.
 • Personal som sköter externa transporter mellan egna anläggningar behöver utbildning/instruktioner
 • Personal som sänder små mängder/prover med post behöver utbildning

De som köper in förpackningar:

 • Personal inom inköps-/logistikfunktion
 
Det räcker inte att förpackningen är typgodkänd. Information om produkten behövs för val av passande förpackning!
 

De som hyr in cisternvagnar och tankcontainers:

 • Personal inom inköps-/logistikfunktion

De som upphandlar transport:

 • Personal inom inköps-/logistikfunktion
   
Tydliga transportavtal är viktiga för att klargöra ansvarsfördelningen mellan leverantör/transportör!
 

De som returnerar ej rengjorda förpackningar och tankar:

 • Personal inom förråd, godsmottagning och produktion
   
Avsändaransvaret gäller fullt ut vid retursändningar av tömda, ej rengjorda förpackningar och tankar!

De som sköter företagets egna transporter:

 • Anställda chaufförer, post- och bud, vaktmästare

De som tar emot råvaror och insatskemikalier:

 • Personal inom lager, förråd och godsmottagning
 • Personal som tar emot returemballage
 • Personal som lastar fordon eller container, till exempel truckförare, lagerpersonal
 
Lastsäkring är viktig för säkerheten!
 

De som emballerar:

 • Personal som fyller farligt gods direkt i emballage i produktionen.
 
Om returemballage används behövs instruktioner för egenkontroll!
 

De som iordningställer fler emballage i ett gemensamt kolli:

 • Personal som samemballerar små mängder/prover kan behöva utbildning i regler för samemballering

De som fyller tankfordon, cisternvagnar och tankcontainers:

 • Utlastningspersonal, depåpersonal. Kan även vara chauffören i de fall han/hon lastar självständigt.
 
Det är viktigt att göra tydligt i leveransavtalet vem som har fyllaransvaret!
 
Lastningsinstruktion/checklista behövs oavsett om det är egen personal eller chauffören som fyller!
 

Tänk också på:

 • de som ansvarar för klassificering av farligt gods, till exempel kemikaliehandläggare. Denna grupp behöver goda kunskaper i kemi och bör få mer omfattande utbildning.
 • även små varuprover kan behöva specialförpackningar och märkning
 • farligt avfall måste klassificeras innan det skickas från företaget