Yttre miljö

Yttre miljö är ett stort och innehållsrikt arbetsområde som engagerar IKEM och dess medlemsföretag. Industriernas miljöarbete fick ordentlig fart i början av 1970-talet. Till en början handlade det mycket om att minska tillverkningsprocessernas utsläpp till luft och vatten. Idag är det betydligt fler miljöaspekter som man arbetar med.

Utsläpp till vatten och luft har historiskt sett varit de viktigaste miljöfrågorna kopplade till våra verksamheter. Arbetet med att minska utsläppen har varit framgångsrikt och utsläppen har reducerats mycket. Utsläppsfrågorna är fortsatt viktiga, men nuförtiden inriktas industriernas miljöarbete också mot andra miljöaspekter, som till exempel energi, transporter, avfall, buller och produkternas miljöpåverkan.

Lagstiftningen har naturligtvis varit starkt bidragande till att industriernas miljöpåverkan minskat i betydande grad, men företagen har sedan länge också ett frivilligt miljöarbete. Till exempel har de allra flesta företagen ett miljöledningssystem. Där är krav på ständiga förbättringar en ledstjärna.

IKEM:s medlemmar har under många år åstadkommit stora miljöförbättringar. Detta gäller såväl produktionen som produkter, restprodukter och avfall. Trots det finns inom miljöområdet alltid möjligheter att göra ännu mer och bli ännu bättre.

IKEM anser att man behöver se yttre miljöfrågor i ett helhetsperspektiv. Man kan inte titta isolerat på en miljöfråga, utan man behöver se samlat på samtliga miljöaspekter och inte glömma bort den miljönytta som produkterna ofta gör. Därtill måste alltid företagens konkurrenskraft beaktas.

Miljönytta och svenska miljömål

Den 27 januari 2015 arrangerade Svenskt Näringsliv konferensen ”Miljönyttor bidrar till välstånd och miljömål”. På konferensen lanserades också rapporten ”Varor och tjänster som gör miljönytta i Sverige och världen” där IKEM och delar av det övriga näringslivet beskriver hur man genom att producera miljönyttiga produkter i Sverige bidrar till en bättre miljö.

Läs hela artikeln Miljönytta och svenska miljömål