Buller

För IKEM och många av dess medlemsföretag är buller en viktig miljöfråga. Kanske inte så mycket för att verksamheterna bullrar särskilt mycket, utan mer på grund av att regelverk och olika riktlinjer när det gäller buller särbehandlar industribuller.

Flera av IKEM:s verksamheter ligger nära omgivande bebyggelse. Även andra bullerkällor såsom exempelvis vägar och järnvägar finns ofta i verksamheternas närhet. Problem uppstår inte sällan när bebyggelsen kryper allt närmare verksamheterna. I förlängningen kan det innebära ohanterliga krav på åtgärder för industrierna.

IKEM menar att det är orimligt att industrin särbehandlas jämfört med det övriga samhället när det gäller buller. Myndigheters regelverk och riktlinjer bedömer buller på olika sätt beroende på varifrån bullret kommer och beroende på vilket ansvarsområde myndigheten har.

IKEM anser att det behövs en samsyn på hur buller ska hanteras för hela samhället. Industribuller bör inte hanteras på något annat sätt än annat buller i samhället, exempelvis från trafik. Inte heller bör det vara skillnader i hur buller hanteras när bostadsbebyggelse planeras och senare vilka krav som kan ställas på verksamheter när väl bostäderna finns på plats.