Luft

Att vi har en frisk luft att andas är betydelsefullt för vår hälsa. Det är också viktigt för växtligheten, för att begränsa försurningen och övergödningen och för olika materials livslängd. Att tänka på luftkvaliteten och begränsa utsläppen av olika föroreningar har länge varit en angelägen fråga för industrin.

Att genom bland annat rening begränsa utsläppen till luft har under många år varit en prioriterad fråga för IKEM:s medlemsföretag. Det är också en miljöaspekt som noga reglerats genom lagstiftning. I Sverige har alla större industrier sedan länge tillståndsprövats, först enligt miljöskyddslagen och nu enligt miljöbalken, och villkor beslutats gällande exempelvis industriernas utsläpp till luft.

Som medlemmar av EU finns ett antal olika EU-regler angående utsläpp till luft och luftkvalitet som vi måste rätta oss efter:

  • Industriemissionsdirektivet är EU:s lagstiftning för prövning av stora industrianläggningar. För olika typer av verksamheter tas dokument om bästa tillgängliga teknik (BAT) fram. I ett avsnitt i dokumentet finns så kallade BAT-slutsatser med utsläppsgränsvärden till exempelvis luft formulerade. Dessa gränsvärden gäller även i Sverige och kommer allteftersom de tas fram att föras in i vår industriutsläppsförordning. Dessa utsläppsgränsvärden gäller då parallellt med de villkor man har i sina tillstånd.
     
  • EU:s luftkvalitetsdirektiv reglerar önskad luftkvalitet. Detta görs med hjälp av miljökvalitetsnormer (MKN) med koncentrationsvärden för ett antal luftföroreningar.
     
  • Takdirektivet är EU:s direktiv för att reglera hur mycket varje medlemsland får släppa av ett antal luftföroreningar. Varje land tilldelats ett nationellt utsläppstak för luftföroreningarna.
     

Varken luftkvalitetsdirektivet eller takdirektivet berör företag direkt, men kan göra det indirekt genom myndighetstillämpning.

IKEM anser att luftkvalitet fortsatt är en viktig fråga. När ytterligare utsläppsminskningar ska genomföras nationellt menar vi att vi bör fokusera på de mest kostnadseffektiva utsläppsminskningarna. Oftast finns dessa inte att finna hos industrin, där redan mycket gjorts.