Miljölagstiftning

Att det finns lagstiftning inom miljöområdet är en självklarhet. Det skyddar vår gemensamma miljö. Förhoppningsvis skapas dessutom någorlunda rättvisa konkurrensförhållanden mellan verksamheter. IKEM anser som viktigt att regelverket inte är hämmande för investeringsklimatet i Sverige. Hur miljölagstiftningen är utformad och hur den tillämpas är därför mycket viktiga frågor för IKEM.

Miljöregler från Sverige och från EU

Sverige har en lång historia när det gäller lagstiftning inom miljöområdet. Till exempel fick vi redan 1969 en Miljöskyddslag för att reglera industriers miljöpåverkan. Miljöbalken med en samlad svensk miljölagstiftning trädde ikraft 1999.

EU började engagera sig för en gemensam miljöpolitik i början av 1970-talet. Numera finns det ett stort antal EU-direktiv och EU-förordningar inom miljöpolitikens område.

Olika typer av miljölagstiftning

Regelverket inom miljöområdet är omfattande. Därtill kan reglerna vara utformade och styrande på olika sätt, exempelvis som direkt gällande lagar, förordningar och föreskrifter eller styrande på annat sätt, som exempelvis ekonomiska styrmedel.

Regler för ökad konkurrenskraft

Många av de förbättringar i miljön som vi kan se idag är resultatet av investeringar i nya och förbättrade tekniker och produktionsmetoder i industrin. För att kunna bli ännu bättre i miljöarbetet och öka industrins konkurrenskraft behöver vi ett regelverk som inbjuder till och inte motverkar industrins investeringar. IKEM arbetar för ett regelverk inom miljöområdet som ger verklig miljönytta, men också ett enklare regelverk och minskad byråkrati inom miljöområdet.