Vatten

Sverige är ett land rikt på vatten. Vi har många stora och små sjöar och vattendrag, vi har en lång havskust och vi har generellt sett rikligt med grundvatten. På samma sätt som när det gäller utsläpp till luft har industriernas utsläpp till vatten länge varit en prioriterad fråga för IKEM och dess medlemmar.

Havet, sjöarna och vattendragen är viktiga för den biologiska mångfalden. Också vi människor har nytta av och uppskattar vatten av god kvalitet då vi exempelvis utvinner dricksvatten, badar eller fiskar.

Även industrin behöver vatten för sina processer. Man behöver ha en god tillgång till vatten av god kvalitet. Oftast ligger därför verksamheterna i närheten av sjöar, vattendrag eller havet.

Vattenkvalitet är också en miljöaspekt som noga regleras genom lagstiftning. I Sverige har alla större industrier sedan länge tillståndsprövats, först enligt miljöskyddslagen och nu enligt miljöbalken. Bland annat finns i tillstånden reglerat i villkor hur mycket man får släppa ut av olika föroreningar till det omgivande vattnet.

Som medlemmar av EU har vi ett antal EU-regler om utsläpp till vatten och vattenkvalitet att följa:

  • Industriemissionsdirektivet är EU:s lagstiftning för prövning av stora industrianläggningar. För olika typer av verksamheter tas dokument om bästa tillgängliga teknik (BAT) fram. I ett avsnitt i dokumentet finns så kallade BAT-slutsatser med utsläppsgränsvärden till exempelvis vatten formulerade. Dessa gränsvärden gäller även i Sverige och kommer allteftersom de tas fram att föras in i vår industriutsläppsförordning. Dessa utsläppsgränsvärden gäller då parallellt med de villkor om utsläpp till vatten som man har i sina tillstånd.
     
  • EU:s vattendirektiv ställer krav på att svenska sjöar, vattendrag och grundvatten ska bibehålla eller på sikt uppnå en god vattenkvalitet.
     
  • EU:s havsmiljödirektiv ställer motsvarande krav på svenska havsområden.

IKEM är aktiva i dessa frågor och verkar för att regler införs, tolkas och tillämpas på ett för våra medlemsföretag rimligt sätt.