Avtal20

I mitten av december 2019 växlade IKEM avtal med våra motparter och därmed är vi igång med avtalsförhandlingarna på allvar. Ett av IKEM:s huvuduppdrag är att förhandla och avtala fram nya kollektivavtal för våra medlemmar i arbetsgivarföreningen. Inom IKEM har arbetsgivarföreningen störst antal medlemsföretag vilka alla är förbundna av ett arbetaravtal och ett tjänstemannavtal.

Viktiga faktorer som vi måste ta hänsyn i årets avtalsförhandlingar:

 • Konjunkturavmattning
 • Vi väntar en stigande arbetslöshet 
 • Vår industri är konkurrensutsatt även globalt sätt
 • Sverige har bland världens största lönekostnader
 • Vi har underliggande konkurrenskraftsproblem i Sverige
 • Vi har en svag produktivitetsökning 

Kollektivavtalen är en garant för fredsplikt så att de företag som är medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening kan ägna sig åt sin verksamhet och få stöd och hjälp av oss. 

Industrins avtal förlängs på grund av corona

I dag, 20 mars,  förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19. Förhandlingarna återupptas i oktober.

Till hela artikeln

IKEM:s kollektivavtal prolongeras till den 31 oktober 2020

IKEM har fredagen den 20 mars 2020 svarat ja på en hemställan från industrins medlare (Opartiska ordföranden) innebärande en ajournering av pågående kollektivavtalsförhandlingar. Även facken inom industrin har svarat ja på medlarnas hemställan. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020. De kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.
Mer information

Senaste nytt

Under parollen "Senaste nytt" samlar vi nyheter, filmer och debattinlägg kring avtalsförhandlingarna 2020 där IKEM är huvudaktör eller där IKEM uttalar sig tillsammans med industrins arbetsgivarparter.

Senaste nytt i IKEM:s avtalsförhandlingar

Industrins samarbetsavtal syftar till att främja industriell utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft för att därigenom lägga en grund för god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de anställda. Genom avtalet tar parterna ett gemensamt ansvar för lönebildningen.

Märkets funktion 

Konstnadsökningar anpassade till internationellt konkurrensutsatta företags förutsättningar. Industrin har bäst förutsättningar att träffa normerande avtal. Märket upprätthålls genom arbetsgivarsamverkan

Processen vid avtalsförhandlingar

1 Växling av avtal

Den 20 december växlar IKEM avtalskrav med motparterna IF Metall,
Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna. Därmed är avtalsförhandlingarna i gång.

Industriavtalet är grunden till att vi har kollektivavtal.  

Industrirådets organisation

2 Förhandlingsperiod

Efter helgerna påbörjar vi våra interna möten då vi noggrant går igenom inkomna krav från motparterna. Därefter har vi enskilda möten med varje part (IF Metall, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer) då vi diskuterar det specifika kollektivavtalet. 

Nu går vi in i förhandlingarna på allvar. Denna period pågår i två månader - januari till och med februari.

3 Mars Opartiska ordföranden (OpO)

En månad innan avtalen löper ut träder de opratiska ordförandena in i förhandlingarna och bistår parterna.  Deras uppgift är också att bidra till ökad samordning vid kollektivavtalsförhandlingarna.

IKEM:s  OpO:s är Robert Schön och Lars-Anders Häggström.

På Industrirådets webbplats finns information om opartiska ordföranden

4 Industrin sätter märket

Industrin sätter det så kallade "märket" som är ett riktmärket eller normen för löner och avtalsvillkor för arbetsmarknaden. Detta innebär att nya kollektivavtal ska vara undertecknade senast 31 mars 2020 för berörda avtal. 

Inom Svenskt Näringsliv finns överenskommelsen att det är Industrin som går ut först i avtalsförhandlingarna och sätter märket som sedan de andra medlemsorganisationerna håller sig till. 

PÅ INDUSTRIFAKTA KAN DU LÄSA MER OM MÄRKET

5 Senast 31 mars 2020

Den 31 mars är ett viktigt datum. Det är då IKEM:s stora avtal löper ut, Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och avtalet för Återvinningsföretagen.

Dessutom löper nästan hela den privata och stora delar av den offentliga marknadens avtal ut 31 mars. 

6 Partsgemensamma överläggningar

Om inte IKEM tecknat nya kollektivavtal med motparterna för de avtal som löper ut 31 mars går förhandlingsprocessen in i partsgemensamma överläggningar. Överläggningarna pågår sju kalenderdagar

De opartiska ordförandena leder dessa förhandlingar och kommer med högst två hemställan till oss parter. 

7 Inget avtal - vad händer?

Om vi inom Industrin inte sätter märket inom sju kalenderdagar efter att avtalen löpte ut 31 mars råder inte fredsplikt längre. Därmed finns det risk för konflikter. 

8 Ny förhandlingsomgång

IKEM:s kollektivavtal för oljeraffinaderier och glasindustrin löper ut 31 maj.  Så innan detta datum har vi åter igen satt oss vid förhandlingsbordet tillsammans med vår motpart IF Metall.

9 Slutförhandlat senast 30 juni

Den 30 juni löper kollektivavtalen för Sockerindustrin och Tvätt- och textilservice ut. 

På bilden ser du IKEM:s biträdande förhandlingschef Henrik Stävberg.

IKEM:s kollektivavtal

IKEM har totalt åtta kollektivavtal. Det största arbetaravtalet är I-avtalet som omfattar över 20.000 anställda. Alla företag omfattas av Tjänstemannavtalet som gäller för över 36.000 anställda.

Mer information om kollektivavtalen finns här

Våra kollektivavtal

 • Tjänstemannaavtalet - gäller till och med 31 mars
 • I-avtalet - gäller till och med 31 mars 
 • Kemiska fabriker - gäller till och med 31 mars
 • Gemensamma metall - gäller till och med 31 mars
 • Återvinningsföretag - gäller till och med 31 mars
 • Oljeraffinaderier  - gäller till och med 31 maj
 • Glasindustrin  - gäller till och med 31 maj
 • Explosivämnesindustrin - gäller och med 30 juni
 • Sockerindustrin - gäller till och med 30 juni
 • Tvätt- och textilservice - gäller till och med 30 juni

Våra motparter

IKEM förhandlar om nytt tjänstemannavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. Medan motparten är IF Metall för IKEM:s arbetaravtal.

På fotot ser du Lars Askelöf som är förhandlingschef på IKEM.

Industriavtalet är grunden till kollektivavtalen

Industriavtalet är ett samarbetsavtal mellan arbetsgivarna och facken inom industrin. Avtalet har undertecknats av medlemmarna i Industrirådet  som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Industrirådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

På Industrirådets webbplats kan du läsa mer om Industriavtalet

Konfunderad över avtalspratet?

Det är en hel del ord och terminologi som i princip bara används då det är avtalsförhandlingar. Titta gärna i ordlistan som förklarar ordens betydelser.

Det här betyder ordet ...

Industrirådet - följer och främjar Industriavtalet

Skälet till att Industrirådet bildades var för att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda. Industrirådet består av ledande företrädare för samtliga parter.  

Nuvarande sammansättning gäller sedan 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020. Jonas Hagelqvist, vd på IKEM, representerar vår industri i Industrirådet.

Läs mer på Industrirådets webbplats

Industrirådets utvecklingsråd

Industrins utvecklingsråd arbetar med frågor som berör industrins förutsättningar i form av forskning, utveckling, kompetensförsörjning, transporter och infrastruktur, energi och klimat och jämställdhet. Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd på IKEM, representerar vår industri i utvecklingsrådet.

På bilden till ser du Magnus Huss och Jonas Hagelqvist.

Mer om Utvecklingsrådet finns på Industrirådets webbplats

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in