#Avtal 2023

En av IKEM:s viktigaste uppgifter är att erbjuda våra närmare 1250 medlemsföretag med över 70000 anställda bra kollektivavtal som hjälper till att stärka företagens konkurrenskraft. IKEM har tio kollektivavtal - ett tjänstemannaavtal och nio arbetaravtal för olika delar inom innovations- och kemiindustrin. Under 2023 löper de nuvarande avtalen ut och från mitten av december, då avtalskraven växlas mellan IKEM och de fackliga organisationerna, kommer arbetet intensifieras för att nå nya avtal innan de gamla löper ut.

Viktiga faktorer som vi måste ta hänsyn i årets avtalsförhandlingar:

 • Konjunkturavmattning, eventuell lågkonjunktur
 • Ökade produktionskostnader, som exempelvis elkostnader
 • Vi väntar en stigande arbetslöshet 
 • Vår industri är konkurrensutsatt globalt
 • Sverige har bland världens största lönekostnader
 • Svag produktivitetsutveckling

4,4 procent - ett orimligt lönekrav!

Fackförbunden har presenterat ett lönekrav på 4,4 procent. Ett mycket högt krav samtidigt som företagen möter ett ekonomiskt utmanande läge.

Jonas Hagelqvist, vd på IKEM, kommenterade kraven i Studio ett och här kan du läsa IKEM:s nyhet.

Nu är avtalsförhandlingarna igång!

Förberedelser inför avtalsförhandlingarna är i full gång, säger Henrik Stävberg, IKEM:s förhandlingschef. Onsdagen den 5 oktober träffades våra tio avtalsråd för att diskutera behov och utmaningar i branschen. IKEM innovation- och kemiindustrierna förankrade och samlade in synpunkter. Detta arbete utgör grunden för IKEM:s fortsatta arbete med att formulera kraven till avtalsförhandlingarna 2023. Den 21 december växlar IKEM sina avtalskrav med motparterna och i januari drar förhandlingarna i gång.

Senaste nytt

Under  "Senaste nytt" samlar vi nyheter, filmer och debattinlägg kring avtalsrörelsen 2023 där IKEM är huvudaktör eller där IKEM uttalar sig tillsammans med industrins arbetsgivarparter.

Senaste nytt i IKEM:s avtalsförhandlingar

Märkets funktion 

Konstnadsökningar anpassade till internationellt konkurrensutsatta företags förutsättningar. Industrin har bäst förutsättningar att träffa normerande avtal. Märket upprätthålls genom arbetsgivarsamverkan

17 februari - 5 oktober 2022

IKEM:s förberedelser inför avtalsförhandlingarna inleddes i februari då vi hade ett första möte med våra avtalsråd som i vilka representanter från medlemsföretagen ingår.  Därefter höll vi dialoger med våra nätverk under april-maj.  IKEM:s avtalsråd hade därefter möte igen den 5 oktober då ett utkast avtalskrav togs fram. 

25 oktober 2022 LO-förbudens avtalskrav och FI-plattformen

Den 25 oktober presenterar LO-förbunden avtalskraven. Under oktober/november är det sedan förbunden inom industrin, FI-plattformen, som presenterar "siffran" i 2023 års avtalsförhandlingar.

6 december 2022

IKEM fastställer yrkanden i avtalsråden. Den 6 december beslutas IKEM:s yrkanden av Arbetsgivardelegationen. 

Processen vid avtalsförhandlingar

1 Växling av avtal

Den 6 december växlar IKEM avtalskrav med motparterna IF Metall,
Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och därmed är avtalsförhandlingarna igång.

Industriavtalet är grunden till att vi har kollektivavtal.  

Industrirådets organisation

2 Förhandlingsperiod

Efter helgerna påbörjar vi våra interna möten då vi noggrant går igenom inkomna krav från motparterna. Därefter har vi enskilda möten med varje part (IF Metall, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer) då vi diskuterar det specifika kollektivavtalet. 

Nu går vi in i förhandlingarna på allvar. Den här perioden pågår i två månader, från och januari till och med februari.

3 Mars Opartiska ordföranden (OpO)

En månad innan avtalen löper ut träder de opartiska ordförandena in i förhandlingarna och bistår parterna.  Deras uppgift är också att bidra till ökad samordning vid kollektivavtalsförhandlingarna.

På Industrirådets webbplats finns information om opartiska ordföranden

4 Industrin sätter märket

Det är industrin som sätter det så kallade "märket" som är riktmärket eller normen för löner och avtalsvillkor för arbetsmarknaden. Innebörden är också att alla nya berörda kollektivavtal ska vara undertecknade senast 31 mars 2023. 

Industrin går alltid ut först i avtalsförhandlingarna och sätter märket som övriga medlemsorganisationer ska hålla sig till.  Denna ordning grundar sig på en överenkommelse som Svenskt Näringsliv tecknat mellan parterna och övriga medlemsorganisationer. 

PÅ INDUSTRIFAKTA KAN DU LÄSA MER OM MÄRKET

5 Senast 31 mars 2023

Den 31 mars är ett viktigt datum. Det är då IKEM:s stora avtal slutar att vara giltiga. Avtalen som ingår här är:  Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och avtalet för Återvinningsföretagen.

Dessutom löper nästan hela den privata och stora delar av den offentliga marknadens avtal ut 31 mars. 

6 Partsgemensamma överläggningar

Om inte IKEM tecknat nya kollektivavtal med motparterna för de avtal som slutar att gälla den 31 mars går förhandlingsprocessen in i så kallade partsgemensamma överläggningar. Överläggningarna pågår i sju kalenderdagar. 

De opartiska ordförandena, OpO, är de som leder förhandlingarna. Det är också fastlagt att OpO får komma med högst två hemställan till oss parter.

7 Inget avtal - vad händer?

Om vi inom Industrin inte sätter märket inom sju kalenderdagar efter att avtalen löpte ut 31 mars råder inte fredsplikt längre. Utan nya kollektivavtal finns det risk för konflikter på arbetsmarknaden. 

8 IKEM påbörjar en ny förhandlingsomgång

Efter den 31 mars påbörjar IKEM en ny förhandlingsomgång för kollektivavtalen gällande oljeraffinaderier och glasindustrin eftersom de upphör att gälla 31 maj. Så därmed sitter vi åter vid förhandlingsbordet tillsammans med vår motpart IF Metall.

9 Slutförhandlat senast 30 juni

IKEM:s avtalsförhandlingar är klart 30 juni då vårt kollektivavtal för Tvätt- och textilservice ska vara undertecknat och klart. 

På bilden ser du IKEM:s förhandlingschef Henrik Stävberg.

Våra kollektivavtal

 • Tjänstemannaavtalet - gäller till och med 31 mars 2023
 • I-avtalet - gäller till och med 31 mars  2023
 • Kemiska fabriker - gäller till och med 31 mars 2023
 • Gemensamma metall - gäller till och med 31 mars 2023
 • Återvinningsföretag - gäller till och med 31 mars 2023
 • Oljeraffinaderier  - gäller till och med 31 maj 2023
 • Glasindustrin  - gäller till och med 31 maj 2023
 • Explosivämnesindustrin - gäller till och med 30 juni 2023
 • Sockerindustrin - gäller till och med 31 maj 2023
 • Tvätt- och textilservice - gäller till och med den 30 juni 2023.

IKEM:s kollektivavtal

IKEM har totalt åtta kollektivavtal. Det största arbetaravtalet är I-avtalet som omfattar över 20.000 anställda. Alla företag omfattas av Tjänstemannavtalet som gäller för över 36.000 anställda.

MER OM KOLLEKTIVAVTALEN

Våra motparter

IKEM förhandlar om nytt tjänstemannavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. Medan motparten är IF Metall för IKEM:s arbetaravtal.

På fotot ser du Henrik Stävberg som är förhandlingschef på IKEM.

Industrins samarbetsavtal syftar till att främja industriell utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft för att därigenom lägga en grund för god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de anställda. Genom avtalet tar parterna ett gemensamt ansvar för lönebildningen.

Industriavtalet är grunden till kollektivavtalen

Industriavtalet är ett samarbetsavtal mellan arbetsgivarna och facken inom industrin. Avtalet undertecknades av medlemmarna i Industrirådet som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.

Industrirådet har till uppgift att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

På Industrirådets webbplats kan du läsa mer om Industriavtalet

Konfunderad över avtalspratet?

Det är en hel del ord och terminologi som i princip bara används då det är avtalsförhandlingar. I ordlistan kan du hitta förklaringar till vad krångliga "avtalsord" betyder.

Det här betyder ordet ...

Industrirådet ser till Industriavtalet följs och främjas

Skälet till att Industrirådet bildades var för att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda.

Industrirådet består av ledande företrädare för samtliga parter.  Jonas Hagelqvist som är VD på IKEM, representerar vår industri i Industrirådet.

På bilden ser du Jonas Hagelqvist.

Läs mer på Industrirådets webbplats

IKEM ingår i dessa industriråd:

Industrins utvecklingsråd arbetar med frågor som berör industrins förutsättningar i form av forskning, utveckling, kompetensförsörjning, med mera. Nils Hannerz ingår i rådet.

Kompetensförsörjning och Teknikcollegefrågor I arbetsgruppen ingår representanter för Industrirådets centrala organisationer som sitter i Riksföreningens styrelse eller deltar aktivt i arbetet med certifiering av skolor och regioner. Greta Hjortzberg ingår i arbetsgruppen.

Industrirådets arbetsgrupp mot diskriminering och mångfald Här ingår Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Tillståndsprocesser Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM ingår.

Mer om råden

Kollektivavtalen är en garant för fredsplikt så att de företag som är medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening kan ägna sig åt sin verksamhet och få stöd och hjälp av oss. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in