Plastkretsen AB:s stiftelse för forskning

Plastkretsen AB:s Stiftelse för Forskning har som ändamål att stödja vetenskaplig forskning avseende återvinning av plastförpackningsmaterial och andra plastprodukter. Anslagen kan avse såväl planering av forskningsobjekt som genomförande av planlagda forsknings- och utbildningsprojekt.

Stiftelsen bildades 1995 av materialbolaget Plastkretsen AB, som idag heter Svensk Plaståtervinning. Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Anledningen till att man bildade stiftelsen var att kunskapen om återvinning av plastförpackningar var mycket låg och forskning inom området behövdes.

Stiftelsen ger anslag till enskilda personer och forskningsgrupper och/eller institutioner och/eller fonder - statliga eller enskilda - vilka bedriver forskning vars syfte överensstämmer med stiftelsens ändamål.

Här finns mer  information om Svensk Plaståtervinning 

Hur söks anslag?

Det är inte längre några fasta datum för när ansökan ska vara inne utan de behandlas när de kommer in. 

Ansökan om anslag

När det gäller större forskningsprojekt som löper över flera år är det lämpligt att beskriva projektet under tre olika infallsvinklar:

 • Orientering
 • Planering
 • Programmering
 • Projektets långsiktiga syfte ska beskrivas och därmed också den miljö och de aktörer som ska påverkas.

Planering 

Här ska de resurser av olika slag som erfordras för att nå önskat resultat klarläggas. Delmål och kostnader redovisas och sammanfattas på årsbasis.

Programmering 

Detta är en handlingsplan med budget för det närmaste året, d.v.s. hur resurserna skall användas. Aktiviteter och kostnader beskrivs här noggrannare.

Beviljade anslag

I genomsnitt har stiftelsen betalat ut runt 400 000 SEK per år till olika forskningsprojekt.

Här är exempel på beviljade projekt:

 • 2000 Chalmers Industriteknik i Göteborg och Gesellschaft für Umweltfreundliche Abfallbehandlung i Österike för studien "Cost-Benefit Analysis of recycling and waste treatment of plastic packaging in Sweden". Det var en samhällsekonomisk studie som utvärderade insamlings- och återvinningsverksamheten av plastförpackningar.
 • 2001 Chalmers Industriteknik för att göra följande tre studier:
  o Den samhällsekonomiska lönsamheten vid fastighetsnära insamling.
  o De samhällsekonomiska effekterna av lätta plastförpackningar.
  o Litteraturstudie kring kemisk återvinning. 
 • 2002 CIT Ekologik AB för att göra en jämförelse av energiutvinning av mjuka plastförpackningar i cementugnar med energiutvinning i avfallsförbränningsanläggningar i ett systemperspektiv. 
 • 2003 Handelshögskolan i Stockholm till studien "Återvunnen plast - ingen marknad utan förutsättningar. En marknadsanalys"
 • 2004 Örebro Universitet Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö till studien "Man vill ju vara en god medborgare, men ....Unga vuxnas ambivalenta attityder till källsortering"
 • 2005 CIT Ekologik AB för studien "Kemisk återvinning av svenska plastförpackningar i Polen"
 • 2008 Luleå Tekniska Universitet och NSR AB för projektet "Återvinning av plast från hushållsavfall - Steg 1"
 • 2010 Luleå Tekniska Universitet och NSR AB för studien "Återvinning av plast från hushållsavfall - Steg 2" som pågick under 2010 - 2013.
 • 2014 IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Envir AB för en studie som ökar förståelsen för vad som motiverar privatpersoner att i högre utsträckning källsortera plastförpackningar. Studien genomfördes hösten 2014 till hösten 2015.
 • 2016 Swerea/IVF för projektet ”Plastförpackning till Plastförpackning” som lyckades ta fram en kommersiell plastflaska helt av återvunnen plast med mycket bra kvalité.
 • 2019 Campus Värnamo för ett utbildningsprojekt för att öka återvinningen av plastförpackningar.
 • 2020 Avdelningen för Konstruktionsmaterial, inom Institutionen för industri och materialteknik på Chalmers, för projektet ”Återvinning av insamlad plast från förpackningar”. Arbetet ska bedrivas i form av ett doktorandprojekt under 4,5 år med start i juni 2020.