Industrin vill och kan ställa om till koldioxidneutralitet

Industriföretag som är medlemmar hos IKEM finns inom ett brett spektrum av branscher, allt från kemikalier, plast, livsmedelsoljor och drivmedel, till cement, aluminium, socker och stenull. I en ny rapport kartläggs de IKEM-företag som genererar de största svenska utsläppen och deras planer för omställningen. Slutsatsen är tydlig: Alla planerar att ställa om och bli klimatneutrala till 2045 och i dagsläget finns redan konkreta planer för 85 % procents reduktion av utsläppen.

För att åstadkomma så stora utsläppsminskningar krävs stora förändringar och investeringar. Det kommer inte räcka med en enskild strategi, utan flera olika angreppssätt krävs. I rapporten redovisas de viktigaste vägarna och deras förutsättningar.

1. Klimatneutral energi

En kombination av elektrifiering, vätgas och biobränslen ersätter dagens behov av bränslen, ofta för produktion av värme med mycket hög temperatur.

Elektrifiering minskar utsläpp då elen nästan är koldioxidfri i Sverige. Vätgas kan tillverkas helt klimatneutralt och fungera som både reduktionsmedel, råmaterial och energibärare.

Reduktionspotential 550-650 tusen ton koldioxid.
(vilket motsvarar utsläppen från hela svenska inrikesflyget).

2. Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)

CCS, infångning, transport och lagring av koldioxid är särskilt lämpligt för processer med hög koncentration av koldioxid i utsläppen, där det finns tillgång till spillvärme och där utsläppen är stora nog att ge skalfördelar. Framför allt där andra sätt för att eliminera koldioxid inte är tillgängliga eller avsevärt dyrare.

Reduktionspotential: 1800-1900 tusen ton koldioxid.
(Vilket är fyra gånger så mycket som utsläppen från hela svenska inrikesflyget).

 

3. Biobaserade råvaror

Produktion av drivmedel och kemikalier från bioråvaror, ofta med helt nya produktionsprocesser och behov av vätgas som komplement.

Bioråvaran kan komma från skogsrestprodukter, biflöden från livsmedelsproduktion, avfallsströmmar eller energigrödor.

Reduktionspotential: 1700-1800 tusen ton koldioxid.
(Vilket är fyra gånger så mycket som utsläppen från hela svenska inrikesflyget).

4. Cirkulär ekonomi - återvunna råvaror och CCU

Materialåtervinning genom att jungfruliga råvaror ersätts med återvunnen plast, metaller eller avfall, eller genom att infångad koldioxid används i kombination med vätgas som råvara för produktion av kemikalier (CCU).

Reduktionspotential: 600-700 tusen ton koldioxid.
(Vilket är tre gånger så mycket som utsläppen från hela svenska inrikesflyget).

5. Resurseffektiva system

Möjligheter att använda restprodukter såsom spillvärme och utveckling av industriell symbios.

Industriell symbios innebär att företag delar på resurser och använder varandras restprodukter. Exempelvis restvärme som levereras till fjärrvärmenätet eller delade anläggningar för tryckluft, vattenrening, hamnar eller infrastruktur.

Reduktionspotential: 200-300 tusen ton koldioxid.
(Vilket är häften av de totala utsläppen från hela svenska inrikesflyget).

 

Summa

10 x utsläppen från hela svenska inrikesflyget – redan planerat.

Vill du veta mer? 
Kontakta:
Mikael Möller, mikael.moller@ikem.se eller +46 70 683 81 44
Nils Hannerz, nils.hannerz@ikem.se eller +46 70 325 30 07

Ladda ner rapporten här!

Vägar till Klimatneutral produktion

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in