Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vi är klimatsmarta men kan inte lösa klimatproblemet själva

Det finns många olika sätt att minska klimatutsläppen från kemiindustrin. Mekanisk återvinning av plast och biobaserad råvara är redan i bruk, men behöver vidareutvecklas. Infångning och lagring av koldioxid (CCS), kemisk återvinning av plast och återvinning av koldioxid till ny råvara (CCU) är inom räckhåll, men kräver fortsatt forskning och utveckling. För all omställning gäller att bara konkurrenskraftiga företag har de resurser som behövs för att klara investeringen.

Det finns stora möjligheter att minska klimatutsläppen från kemiindustrin. Problemet är bara att de tekniksprång som drastiskt kan minska klimatutsläppen kräver stora insatser i forskning, tar tid, är investeringstunga och innebär risk för industrin. För att omställningen ska bli av krävs därför att samhället aktivt och effektivt bidrar genom att ta bort hinder för den industriella omställningen.

Kemisk återvinning av plast

Genom en stegvis övergång till bioråvara minskar behovet av fossil råvara vid tillverkningen av plast. Ännu mer resurseffektivt blir det om kemiindustrins planer på cirkulära materialflöden blir verklighet. Samma råvara, oavsett om den från början vara fossil eller biobaserad, kan användas gång på gång och behovet av ny fossil råvara minskar.  Den mekaniska återvinning som tillämpas i nuläget är allra mest resurseffektiv. Den förväntas öka, men för att sluta kretsloppet helt behövs även kemisk återvinning, ett så kallat returraffinaderi.

Koldioxid som råvara

Naturens sätt att skapa kolföreningar är att omvandla koldioxid till nya molekyler med hjälp av solenergi. Vi kan härma naturen, fånga in koldioxiden direkt från atmosfären eller fånga in den vid fabriksskorstenarna och använda den som råvara, processen kallas carbon capture and utilisation (CCU). Den ger stora möjligheter att minska utsläppen från den kemiska industrins produktionsprocesser samtidigt som behovet av ny fossil råvara minskar. Vid en stegvis övergång till biobaserade råvaror och bränslen kan utsläpp till och med bli negativa. Processen kräver dock stora mängder el, som också måste produceras med låg klimatpåverkan om hela processen ska bli klimatneutral.

Infångning och lagring av koldioxid

Ett snabbare sätt att komma igång med sänkningen av koldioxidutsläppen är tekniken med infångning och lagring av koldioxid, processen kallas carbon capture and storage (CCS). Även här gäller att stegvis övergång till biobaserade råvaror och bränslen kan ge möjlighet till negativa utsläpp. CCS kan också utgöra ett försteg till införande av koldioxidneutrala system såsom återvinning av koldioxid till råvara (CCU).

Energieffektivisering

Energianvändning utmålas ibland som ett samhällsproblem i sig och sägs leda till negativa miljöeffekter. Faktum är att få länder i världen har en så ren el som vi i Sverige. Det betyder att svensk industri levererar verklig klimatnytta varje gång vi skeppar ut produkter. För oss är det självklart att den mest energi- och klimateffektiva industrin också ska kunna växa på bekostnad av mindre effektiv industri. Våra medlemsföretag jobbar hela tiden med energieffektivisering. Det har över tid resulterat i goda resultat. På grund av den redan höga effektiviteten är kostnaderna för ytterligare effektivisering i regel hög. Utgångspunkten för industrin är att energieffektivisering ska vara lönsam och stödja konkurrenskraften. För kemiindustrin handlar effektivisering om att få så stort utbyte av insatt energi som möjligt. Ett sätt att uppnå det är att underlätta för utbytet av restenergier mellan industri och samhälle vilket främjar både lägre koldioxidutsläpp och bättre resursutnyttjande.

Klimatfrågan är global

Klimatfrågan kan inte lösas av ett enda land eller en enda region i världen. Alla stora utsläppsländer måste vara engagerade om klimatmålen i Parisfördraget ska nås. Faktum är att även om vi i Sverige eller hela Europa skulle nå nollutsläpp så är inte klimatproblemet löst. Om politiken ensidigt försöker lösa klimatproblemen inom Sverige eller EU kan det i stället leda till att utsläppen ökar på grund av att industriproduktionen tas över av företag i områden med sämre tekniska förutsättningar och smutsigare elproduktion.

Samhället måste ta bort hinder för den industriella omställningen

Tekniksprång som drastiskt minskar klimatutsläppen för industrin kräver stora insatser i forskning, tar tid, kräver stora investeringar och innebär risk för industrin. Därför måste samhället aktivt bidra till att hinder för den industriella omställningen effektivt tas bort. IKEM har därför som mål att få en politisk acceptans får åtgärder inom industrin som leder till lägre utsläpp av koldioxid samtidigt som det stärker industrins konkurrenskraft.

Läs mer om industrins arbete för att nå fossilfrihet i IVA vägval för klimatet

Läs mer om den europeiska kemiindustrins vision för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk kemiindustri

Energipolitiken försvårar basindustrins klimatmål -
Debattartikel i Dagens Industri

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in