Så får vi fart på tillväxten - Industrins Reformagenda

Det är lätt att ta välfärdssamhället för givet – därför kan det vara viktigt att med jämna mellanrum påminna sig om att det samhälle vi har inte uppstått ur ett vakuum. För det är tack vare att Sverige under många decennier kunnat exportera varor över hela världen, som det svenska välfärdsbygget varit möjligt. Industrins konkurrenskraft har lagt grunden för vårt välstånd. Men industrin är i ständig förändring – inte minst nu, när Sveriges och världen genomgår ett historiskt skifte mot minskade utsläpp och hållbar produktion. Det sätter stor press på industrin, men ställer också stora krav på politiken att hålla jämna steg.

Industrins reformagenda är framtagen av 14 ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer. Alla tolv reformområdena hänger ihop och behöver åtgärdas om industrins ska få fart på tillväxten, men lyckas vi med det kan industrin även i framtiden bidra till Sverige och svensk välfärd.

Effektivisera miljötillståndsprocessen

I Sverige har vår miljölagstiftning bidragit till att höja miljöprestandan och de svenska industriföretagen gör stora investeringar för att minska utsläppen. Men vi behöver en radikal förbättring av miljöståndsprocesserna för att kunna säkra både klimatomställning och tillväxt. 

FILM: Effektivisera processen för miljötillstånd

Minska regelbördan

Mätningar från Tillväxtverket visar att krångliga regler har ökat företagens kostnader med sex miljarder. På bara fem år! Sverige halkar efter andra OECD-länder i regelförbättringsarbetet. Så kan det inte fortsätta. Reglerna ska vara teknikneutrala och nyttan med nya regler måste överstiga kostnaden. 

FILM: Minska regelbördan

Möjliggör klimatomställningen

Sverige ska bli en fossilfri välfärdsnation. För att industrin ska kunna bidra till klimatomställningen krävs att företagen är konkurrenskraftiga och att investeringar som möjliggör teknikskiften och innovation gynnas. 

FILM: Möjliggör klimatomställningen

Riv hindren för den cirkulära ekonomin

Sverige har stora möjligheter att ta en ledande roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Men avfallslagstiftningen, brist på efterfrågan och olösta målkonflikter står i vägen. Det krävs en förändring. Ställ hållbarhetskrav på sakligt baserade kriterier i offentlig upphandling så efterfrågan kan stärkas och hindren för den cirkulära ekonomin kan rivas. 

FILM: Riv hindren för den cirkulära ekonomin

Säkra framtidens elförsörjning

Elbehovet i Sverige väntas öka med 60 % till år 2045. Det är inte dagens elsystem rustat för. Sverige måste anta en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet. Ge Svenska kraftnät i uppdrag att påskynda utbyggnaden av elnätet och säkra effektivare tillståndsprocesser. 

FILM: Säkra framtidens elförsörjning

Underhåll och investera i transportinfrastrukturen

För att locka investeringar till Sverige behövs tillgång till infrastruktur. 20 års bristande underhåll av transportsystemen behöver åtgärdas. Gör en riktad statlig satsning till kommunerna för godstransporter, satsa på elektrifiering och laddinfrastruktur för tunga transporter och ge uppdrag åt transportmyndigheterna för utveckling av digitalisering. 

FILM: Underhåll och investera i transportinfrastrukturen

Ta täten i digitaliseringen!

Sverige behöver hämta igen andra länders försprång i digitaliseringen. För det krävs ett nationellt digitaliseringsprogram med industrin i fokus. Satsa på digital kompetens, höj kraven på säkra och robusta 5G- och fibernät. Sverige ska vara ledande inom digitalisering!

FILM: Ta täten i digitaliseringen!

Stärk industrins kompetensförsörjning

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för Sverige, för industrin och för den gröna omställningen. Tre av fyra företag hindras i sin tillväxt på grund av kompetensbristen. Sverige behöver reformera gymnasiets yrkesprogram så att alla skolor får högskolebehörighet. Yrkesvux behöver stärkas och bli en utbildning även för yrkesväxlaren. Gynna det livslånga lärandet! 

FILM: Stärk industrins kompetensförsörjning

Modernisera arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden genomgår en kraftfull strukturomvandling. Nu behövs nya grepp. Öka flexibiliteten, modernisera arbetsrätten, värna regelverket för korttidsarbete och utred arbetsmarknaden ur ett konkurrenskraftsperspektiv! 

FILM: Modernisera arbetsmarknaden

Satsa mer på forskning och utveckling

Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder, men vårt försprång blir allt mindre. Vi behöver stärka satsningarna mellan akademi och industri. Det senaste decenniet har näringslivets investeringar i svensk forskning och utveckling sjunkit. Sätt målet att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 procent av BNP till senast 2030.  

FILM: Satsa mer på forskning och utveckling

Förbättra villkoren för startups

Sverige behöver utveckla och stärka systemet med samverkansplattformar, science parks och inkubatorer. Små underleverantörer och startups utvecklas ofta med forskning och innovationer. Styr mot mer private-public partnership, då kan det privata riskkapitalets marknadskompetens ge draghjälp åt statliga medel.

FILM: Förbättra villkoren för startups

Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden

Under coronapandemin har handelshinder och regleringar hämmat konkurrensen. Återstarten av EU:s ekonomi ska göras genom en industripolitisk agenda. Den ska stimulera konkurrens, tillväxt och innovation. Vi måste försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden. Vi behöver dessutom initiera reformer som stärker skyddet för den fria rörligheten. Ställa krav på att handelshinder och regleringar som hämmar konkurrensen avskaffas. 

Bjud in industrin att vara med och realisera EU-kommissionens industristrategi.

FILM: Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden

 #industrinsreformagenda

 • Byggmaterialindustrierna
 • Gröna Arbetsgivare
 • Industriarbetsgivarna
 • Livsmedelsföretagen
 • Skogsindustrierna
 • Teknikföretagen
 • TMF Trä- och möbelföretagen
 • Grafiska Företagen
 • IKEM
 • Jernkontoret
 • Sveriges Bergmaterialindustri
 • SveMin
 • TEKO Sveriges Textil- och modeföretag
 • Återvinningsindustrierna


Så får vi fart på tillväxten - Industrins Reformagenda

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in