Kemikalier och varor känner inga gränser, idag är både företag och handel globala. Genom REACH-förordningen har EU en av världens strängaste kemikalielagstiftningar. Det är bra, vi behöver en utvecklad kemikalielagstiftning för att garantera säkerheten. Samtidigt behövs nya kemikalier om vi ska uppnå ett hållbart samhälle. IKEM vill att nationella särregler undviks. Vi vill ha bättre tillsyn. Varor som importeras ska uppfylla EU-reglerna. Vi driver på för att få en utvecklad kemikaliepolitik som tar tillvara de möjligheter det innebär att vi har en stark kemiindustri i Sverige.

Nyansera bilden av kemikalier

När det gäller utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle är IKEM:s medlemsföretag nyckelspelare. Samtidigt ifrågasätts de ibland ur samma perspektiv. För IKEM är det därför en prioriterad uppgift att tydliggöra vad vår bransch kan bidra med. Genom att lyfta fram goda exempel bidrar vi till att debatten om kemikalier blir mer nyanserad och till att samhällsnyttan lyfts fram.

Harmoniserade regler

Fara och risk är två centrala begrepp inom kemikaliehanteringen. IKEM arbetar för att reglering av kemikalier ska utgå ifrån riskerna vid användningen, inte ämnenas inneboende egenskaper (farorna). Regelverken ska vara harmoniserade, nationella särregler ska undvikas och ämnen som är förbjudna att använda i EU ska också begränsas i importerade varor.

Läs mer

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in