Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kemikalier i en global värld

Kemikalier och varor känner inga gränser idag när både handel och företag är globala. Genom EU-reglerna för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen, REACH-förordningen, är EU en av världens mest reglerade marknader när det gäller kemikalier. IKEM vill att nationella särregler som hämmar den fria handeln ska undvikas och att ämnen som är förbjudna att använda i EU också ska begränsas i importerade varor. Genom att föra upp ämnen på begränsningslistan till REACH kan man minska spridningen av oönskade kemikalier från både varor som tillverkas inom EU och från dem som importeras från länder utanför EU. Det behövs också bättre tillsyn för att säkerställa att de varor som importeras till EU uppfyller våra regler och högt ställda krav.

Kemikalier ska utvärderas baserat på vetenskapliga fakta och kunskap. En välgjord riskbedömning är kärnan i bra kemikalielagstiftning eftersom det både garanterar säkerheten och möjliggör forskning och utveckling. Det måste också finnas en samsyn mellan industri och myndigheter om hur våra regelverk ska tolkas och användas, för att skapa långsiktiga spelregler.

Fara och risk

Fara och risk är två centrala begrepp inom kemikaliehanteringen. IKEM tycker att reglering av ämnen ska utgå ifrån riskerna med användningen och inte ämnenas inneboende egenskaper (farorna). I riskanalysen måste även samhällsnyttan av ett ämne beaktas för att undvika långtgående och kostsamma problem för samhället. Dagens tolkning av reglerna för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, CLP-förordningen, och av REACH ger i vissa fall upphov till onödig utfasning av kemikalier då enbart ett ämnes inneboende egenskaper beaktas vid klassificeringen.

Trots att produktionen av kemikalier idag är flerfalt större än någonsin tidigare är vår vardag långt mer kemikaliesäker, mycket tack vare en bättre riskbedömning.

Det är också vanligt att larmrapporter om kemikalier som kommer ut bara lyfter fram kemikaliers inneboende fara, i stället för att sätta faran i ett sammanhang som ger allmänheten en uppfattning om vilka risker användningen är förknippad med. IKEM arbetar för att debatten om kemikalier i samhället i stället ska vara nyanserad och riskbaserad.

Hållbarhet

Ett vanligt missförstånd är att hållbarhet bara handlar om miljön, men FN har slagit fast att även sociala och ekonomiska frågor är viktiga. Hållbar utveckling handlar om att vara rädd om miljö- och naturresurser, samtidigt som alla människor på jorden ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. I en hållbar värld kan vi tillfredsställa dagens människors behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

År 2050 kommer mer än nio miljarder människor att leva på planeten Jorden. Beräkningar visar att vi då kommer att behöva 70 procent mer mat. De kommer även behöva nya mediciner, nya byggmaterial, mobiltelefoner och allt annat som hör ett modernt samhälle till.

Kemikalier finns i allt och behövs om vi ska kunna göra mer samtidigt som vi förbrukar mindre av jordens resurser. Katalysatorer minskar energiförbrukningen, papperskemikalier minskar åtgången av pappersmassa, färg förlänger produktens livslängd. Exemplen är oändliga.

Dessutom ligger svensk kemiindustri miljömässigt i framkant. Att flytta en anläggning från Sverige resulterar ofta i en försämring av den globala miljön: Det är bra för miljön och den globala hållbarheten att produktionen sker här i Sverige

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in