Skriv ut

Plaster i ett hållbart samhälle

Plasterna behövs i ett hållbart samhälle eftersom de är resurseffektiva material som är lätta, starka, ekonomiska och tekniskt hållbara. Plast används och gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och energiåtgången i samhället. Skulle vi ersätta dagens användning av plast i Europa med andra material, där det går, så skulle t.ex. utsläppen av växthusgaser öka med 61 procent och vikten på produkterna skulle öka med ca 274 procent.

Det finns nu många initiativ för att sluta kretsloppet för plast. Inom EU finns t.ex. en strategi för plast i en cirkulär ekonomi som kommer att leda till en rad olika aktiviteter framöver. Bland annat kommer krav på att förpackningar ska designas för återvinning, högre grad av insamling och återvinning samt att användningen av återvunnen plast ska öka. Tyvärr har EU nyligen beslutat om förbud och minskad användning av vissa engångsprodukter i plast istället för att hantera en bristande avfallshantering.

Tar vårt producentansvar genom Plastkretsen

IKEM är en av ägarna till materialbolaget Plastkretsen, som i sin tur är delägare i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Genom Plastkretsen tar plastbranschens sitt producentansvar för plastförpackningarna. Vi har tagit fram en guide för hur plastförpackningarna ska designas för att de ska vara så återvinningsbara som möjligt och att den insamlade plasten ska ha ett högt värde.

Som ett led i de nya förordningar om producentansvar för förpackningar respektive returpapper som kom 2018 fick Naturvårdsverket flera regeringsuppdrag. Bl.a. ska man föreslå författningsändringar för att tydliggöra de tillståndspliktiga insamlingssystemens ansvar för insamling av förpackningsavfall som uppstår på annan plats än i anslutning till bostäder eller verksamheter. IKEM anser att det är viktigt att målsättningen är en resurseffektiv insamling.

Vårt mål med att sluta kretsloppet är att samhället ska bli mer resurseffektivt och mindre miljöbelastande. IKEMs medlemsföretag bidrar genom utvecklingen av nya innovativa material som baseras i ökad grad på biobaserade och förnyelsebara råvaror.

Om vi ska uppnå högt uppsatta miljömål och använda så lite av jordens resurser som möjligt är det viktigt att satsa på ökad återvinning och på material och produkter som kan materialåtervinnas många gånger. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppen med upp till två kilo.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in