Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kemisk arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets författningssamling är den huvudsakliga källan till de regler som gäller för kemisk industri.  Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön och att reglerna följs medan arbetstagarna är skyldiga att delta i genomförandet.
 • IKEM lyfter alltid fram näringslivsperspektivet i våra kontakter med myndigheter, departement och andra institutioner. Konkurrensneutralitet är ett av våra honnörsord.
 •  De kemiska arbetsmiljöfrågorna är en del av det större området arbetsmiljö. 

Betydelsefulla föreskrifter gällande kemiska ämnen:

 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Hygieniska gränsvärden
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Precis som i allt arbetsmiljöarbete måste man även inom det kemiska området arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.

Tips: Arbetsmiljöverket och Prevent

Vi rekommenderar att du nyttjar den information och de hjälpmedel som finns på Arbetsmiljöverkets webbplats. Här kan du hitta filmer, formulär, vägledningar och föreskrifts- och lagtexter.

Vi rekommenderar även Prevent som är parternas gemensamma organisation för arbetsmiljöarbete. Med parter menar vi Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Så här jobbar vi med Kemisk arbetsmiljö

1 Bevakning av regelutvecklingen

 • IKEM bevakar och följer regelutvecklingen i Sverige och inom EU tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra bransch- och arbetsgivarföreningar. Vi samverkar också med organisationer utanför Svenskt Näringsliv som exempelvis SwedNanoTech och Sveriges Stenindustriförbund.

2 Aktiv dialog och stöd till våra medlemmar

 • IKEM verkar för en aktiv dialog med våra medlemmar. På så sätt får vi en tydligare bild av hur verkligheten ser ut. Vi fångar också in hur befintliga regler fungerar och hur reviderade eller nya regler får eller kan tänkas få för konsekvenser i verksamheten hos våra medlemsföretag.

 • Remisser, utredningar och andra förslag från myndigheter, departement och EU-institutioner - vi informerar och vi tar emot synpunkter.

 • IKEM:s arbetsmiljönätverk är ett medlemsforum för diskussioner kring aktuella frågor och utbyte av erfarenheter.  Våra möten kan också ge fördjupning inom kemikalieområdet, men även andra teman förekommer som exempelvis elektromagnetiska fält, återhämtning på arbetet, laboratoriesäkerhet. 

 • IKEM bidrar till att ta fram stöd i det kemiska arbetsmiljöarbetet ute på företagen. Det gör vi via Prevent. Resultat är handböcker, webbverktyg, checklistor, utbildningar, med mera. 

 • Partners vi  jobbar med är AFA Försäkring, IVL Svenska Miljöinstitutet, Arbets- och miljömedicinska kliniker och akademin. I och med dessa kontakter kan vi lyfta forskningsbehov och sprida resultat från relevant forskning. 

3 Påverkansarbete

 • Att besvara remisser är en viktig del av vårt uppdrag liksom att delta i samverkans-, referens- och expertgrupper. En av de viktigare grupperna på kemiområdet är KemSam, som är en samverkansgrupp i Arbetsmiljöverkets regi där parterna träffas regelbundet för att diskutera kemiska arbetsmiljöfrågor.

Medlem i branschföreningen: Undersidor till Kemisk arbetsmiljö

IKEM:s arbetsmiljönätverk

Förebygg förgiftningar av etylenglykol i kylarvätskor

Relaterad information

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in