Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Miljölagstiftning

Som verksamhetsutövare finns det en lång rad lagar och regler som du måste känna till och förhålla dig till.

Miljöbalken (1998:808) är huvudlagstiftning på miljörättens område och stora delar av svensk miljölagstiftning utgår ifrån miljöbalken. Miljöbalken är ett omfattande verk som består av sju avdelningar som innehåller 33 kapitel och omkring 500 paragrafer.

Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser.

Miljöbalken kompletteras med förordningar och myndighetsföreskrifter som preciserar bestämmelserna. Dessutom finns det ett antal lagar som verkar parallellt med miljöbalken, till exempel plan -och bygglagen, luftfartslagen och väglagen.

Många av de svenska bestämmelserna har sin grund i EU-direktiv och förordningar.

Miljöbalkens  inledande paragraf kan sägas spegla idén att genom lagstiftning driva samhällsutvecklingen i en bestämd riktning, nämligen att främja en hållbar utveckling så att nu levande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Balken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

Undersidor till Miljölagstiftning

Avfall

Förorenade områden

Hänsynsreglerna

Industriutsläppsverksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Miljönätverk

Tillstånds- och anmälningsplikt

Relaterad information

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in