Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Våren 2019 trädde ny säkerhetsskyddslagstiftning i kraft i vilken man slår fast att den gäller för den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det handlar om såväl hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som olika typer av verksamheter.

Förutom uppenbara verksamheter som exempelvis försvar, vissa myndigheter och rättsväsende, kan även enskild verksamhet omfattas av regelverket och i förarbetena exemplifieras detta med industriverksamhet som hanterar explosiva ämnen och giftiga material i stor omfattning, alltså verksamheter som kan orsaka förödande följdverkningar för nationen om de utnyttjas för antagonistisk verksamhet. Man nämner även energi-, läkemedels- och materielförsörjning. I förordningen slås det fast att det är länsstyrelserna som har att bedriva tillsyn över enskilda verksamhetsutövare och att länsstyrelserna också har en skyldighet att lämna råd om säkerhetsskydd.

De verksamheter som omfattas av regelverket ska genom en säkerhetsskyddsanalys utreda behovet av säkerhetsskydd. Analysen ska dokumenteras och med utgångspunkt i densamma ska verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. Därtill kommer krav på att kontrollera genomförda åtgärder liksom viss anmälnings- och rapporteringsskyldighet.

Så här jobbar IKEM med säkerhetsskydd

  • IKEM:s branschförening bevakar regelområdet och besvarar remisser, enkäter och liknande från myndigheter och departement Det primära syftet är att företagen ska få spelregler som är tydliga och lätta att följa.
  • Vi samverkar aktivt med andra intresseorganisationer på området, främst Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer.
  • Vi deltar i referens- och expertgrupper i olika typer av utredningar.
  • Vi sprider information om ny lagstiftning, regeländringar och andra väsentligheter till våra medlemsföretag bland annat genom vår webb, HSM-brev, HSM-träffar, seminarier och Kemikaliedagarna.


Ytterligare information för medlemmar i branschföreningen

För medlemmar finns mer utförlig information på sidan "Övergripande information om säkerhetsskydd". Logga in alterntivt skapa din inloggning för åtkomst.

Relaterad information

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in