Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Transporter av farligt gods

Reglerna om transport av farligt gods regleras i SFS 2006:263 och SFS 2006:311. Den som överlämnar farligt gods för transport eller den som transporterar farligt gods är skyldig att följa dessa lagar.
 • Beroende på om godset transporteras på väg, järnväg, sjö eller i luften är olika myndigheter ansvariga för föreskrifterna.

Transport på väg och järnväg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger bland annat ut föreskrifter gällande transporter av farligt gods på väg och järnväg. Dessa ges ut vart annat år och benämns ADR-S (för väg) och RID-S (för järnväg).

MSB har även gjort en vägledning för transport av farligt gods på väg eller järnväg. Du kan ladda ner den ifrån länklistan längre ned på denna sida.

Transport på sjö och med flyg

Transportstyrelsen ansvarar för föreskrifterna om transport på sjö och i luften. Sjöreglerna finns i den så kallade IMDG-koden, och för flyg finns föreskrifterna i ICAO-TI.

Säkerhetsrådgivare

Alla aktörer som överlämnar farligt gods för transport eller som transporterar farligt gods är skyldiga att ha en säkerhetsrådgivare.

 • Säkerhetsrådgivaren examineras efter ett prov hos MSB.
 • Intyget är giltigt i fem år.

Säkerhetsrådgivarens uppdrag är bland annat att:

 • Se till att bestämmelserna om transport av farligt gods följs
 • Ge verksamheten råd i frågor som rör transport av farligt gods.
 • Säkerställa att berörd personal har tillräcklig utbildning och att den finns dokumenterad.
 • Säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som ska medföras i transportmedlet motsvarar gällande bestämmelser.
 • Öka medvetenheten hos personalen om farorna vid transport, lastning eller lossning av farligt gods.
 • Förhindra olyckor, tillbud eller allvarliga regelöverträdelser samt agera snabbt och effektivt vid eventuella olyckor under transport
 • Säkerställa att det finns en uppdaterad skyddsplan enligt kraven i ADR-S och RID-S.
 • Sätta samman en årlig rapport om transport av farligt gods till företagsledningen

En säkerhetsrådgivare kan vara anställd vid företaget vara kontrakterad som konsult. Mer information om vad som kan ingå i en säkerhetsrådgivares uppdrag finns på MSB:s webbplats. Du kan också klicka på länken dit via listan längre ned på denna sida.

Utbildning

Alla som transporterar farligt gods eller som kan ha arbetsuppgifter som omfattar hantering eller överlämning av farligt gods för transport måste ha utbildning för det. Utbildningskravet kan omfatta många på företaget, till exempel de som:

 • utfärdar godsdeklarationer
 • lastar, lossar eller lagrar gods
 • tar emot eller avsänder returförpackningar
 • upphandlar transporter, cisterner, containrar eller förpackningar
 • fyller och emballerar kemikalier
 • skickar mindre mängder eller prover med post
 • kemikaliehandläggare som klassificerar farligt gods
 • säljare

Förare måste ha särskilt ADR-kort, och nytt från 1 mars 2019 är att trafikverket kommer att ansvara för examinering av förare. Det betyder att proven måste avläggas på trafikverkets kontor på samma sätt som prov för övriga körkortsbehörigheter görs. Mer information om utbildningskraven för farligt gods här finns på MSB:s webbplats, klicka på länken i listan. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in