2019 års prisbasbelopp

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1.000 kronor högre än för år 2018.
Statistiska centralbyrån (SCB) har uppdraget att beräkna prisbasbeloppet enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och utgår från bastalet 36.396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Bastalet multipliceras årligen med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.
 

Nivåerna för 2019 för prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet är följande:

 
Prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet för år 2019 är 46.500 kronor (45.500 för 2018).
Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.
 
Förhöjda prisbasbeloppet
Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2019 är 47.400 kronor (46.500 för 2018).
Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng.
 
Inkomstbasbeloppet
Inkomstbasbeloppet är för år 2019 är 64.400 kronor (62.500 för 2018).
Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna gränsen för hur höga inkomster som ligger till grund för allmän pension. Det används också inom den kollektivavtalade pensionen för att fastställa gränsen för olika premienivåer.
 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in