Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Cirkulär ekonomi förvandlar avfall till resurs

Att förvandla avfall till en resurs senast 2020 är ett av huvudmålen i EU:s plan för ett resurseffektivt Europa. Den 5 juli 2020 börjar det reviderade avfallspaketet att gälla, vilket innebär att EU:s medlemsstater senast detta datum ska se till att de ändringar som behöver göras i nationell lagstiftning har genomförts. Vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall kommer däremot att tillämpas senare.
I arbetet för en cirkulär ekonomi måste det bedömas hur lagstiftning om avfall, produkter och kemikalier påverkar varandra, så att EU kan fatta beslut om vilka åtgärder som behövs för att ta itu med förekomsten av farliga ämnen, begränsa onödig belastning för återvinningsföretagen och göra det lättare att spåra och hantera risker med kemikalier i återvinningsprocessen. 
 
Kommissionen uttalade redan 2015 att de kommer behöva utveckla sin analys och föreslå möjliga insatser för att undanröja onödiga hinder och samtidigt behålla den höga skyddsnivån för människors hälsa och för miljön. 
 
Kommissionen har därför nyligen haft ett offentligt samråd om åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (interface). Där frågor ställdes kopplade till klassificering av avfall och kemikalier, när avfall upphör att vara avfall och även hur man ska få lika konkurrensvillkor mellan varor som är tillverkade i EU och de som är importerade. Fortsättning på detta arbete kommer att ske under 2019.
 
- Vi på IKEM arbetar naturligtvis med dessa frågor på många olika sätt. Ett viktigt sätt är att verka för att lagstiftning inte blir ett hinder för verksamheters utveckling inom det cirkulära området samt att styrmedel som föreslås blir relevanta och effektiva. Vi anser att våra medlemmar en viktig del av lösningen för ett mer hållbart samhälle, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig kemikaliefrågor på IKEM.
 
EU:s cirkulära paket från 2015 framhåller behovet av att säkerställa återvinning av hög kvalitet, eliminera deponier, begränsa energiåtervinningen till icke-återvinningsbara material och att stoppa olagliga transporter av avfall. En översyn av avfallslagstiftningen och framtagandet av en plaststrategi ingår också häri.  Maj 2018 kom ett nytt så kallat avfallspaket med syftet att förbättra avfallshanteringen inom unionen och att främja cirkulär ekonomi. Men avfallspaketet från maj syftar också till att få större samstämmighet mellan direktiv och andra författningar, tydliga policymål, utökade krav på förebyggande, minska nedskräpningen och förbättra avfallsstatistiken.
 
Det nya avfallspaketet innebär också att vissa centrala definitioner ändras och att nya tillkommer. Ett minimikrav för system för utökat producentansvar kommer att införas. Liksom krav på källsortering av farligt avfall från hushåll som textilavfall och biologiskt avfall. Dessutom införs ett särskilt mål för att minska antalet deponier.
 

Sex direktiv berörs av avfallspaketet

  • avfallsdirektivet (2008/98/EG)
  • direktivet om förpackningar och förpackningsavfal l (94/62/EG)
  • direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG)
  • direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU)
  • direktivet om batterier och ackumulatorer (2006/66/EG)
  • direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG).
 
Förändringar i svensk rätt blir bland annat nya krav på avfallsstatistik, elektroniskt register, separat insamling av flera strömmar, översyn av producentansvar och höjda mål för materialåtervinning av förpackningar. Naturvårdsverket arbetar redan med dessa förändringar. Dessutom arbetar Sverige med  att förbättra genomförandet av det redan gällande avfallsdirektivet.
 
 

Naturvårdsverket om EU:s avfallspaket
 

Promemorian Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in