Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Nya regler för vattenkraft 2019

Från och med den 1 januari 2019 börjar vissa förändringar i miljöbalken att gälla. Förändringarna syftar till att myndigheternas tillståndsprövning ska ha ett nationellt helhetsperspektiv där behovet av åtgärder som förbättrar vattenmiljön ska vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till el från vattenkraft.

De nya reglerna för vattenkraft vilar på tre ben; en rättssäker och effektiv prövning, en nationell prövningsplan och en finansieringslösning, där de storskaliga vattenkraftbolagen solidarisk betalar för åtgärder i de småskaliga vattenkraftverken.

Bakgrunden till den nya lagstiftningen är EU:s ramdirektiv för vatten som bland annat ställer krav på vilken vattenkvalitet våra vatten ska ha vid en viss tidpunkt. Förslaget har också energiöverenskommelsen från juni 2016 som utgångspunkt.

Riksdagen har beslutat att alla vattenverksamheter som producerar eller, när de påbörjades var avsedda för att producera vattenkraftsel, ska ha moderna miljövillkor. Med moderna miljövillkor menas ett tillstånd vars villkor och andra bestämmelser har bestämts enligt miljöbalken efter en miljöprövning, i en dom eller ett beslut, som inte är äldre än 40 år.

Den som bedriver vattenverksamheten ska ansöka om omprövning från den 1 januari 2019, om man inte anmäler sig till den nationella planen för omprövning av vattenkraften. Den nationella planen innebär en planering av när de olika vattenverksamheterna ska omprövas mellan ungefär åren 2020-2040, det vill säga omprövningen kan ske senare i tiden. Planen ska beslutas av regeringen.

- Fördelen med att anmäla sig till den nationella planen är att ersättningen kan avse en del av prövnings-, åtgärds- och produktionsförlusterna av Vattenkraftens Miljöfond. Kravet för att omfattas av den nationella planen och för att kunna söka finansiering ur fonden är att anmälan görs till länsstyrelsen. Preliminärt är det tänkt att det ska gå att anmäla sig under en begränsad tid i början av 2019, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt, till exempel genom att alla kraftverk i en älvsträcka kan prövas samtidigt med möjlighet att samordna beslutsunderlag. Detta leder till en samordnad prövning, förenklingar, ökad miljönytta och sänkta kostnader i och med att åtgärder vidtas där de ger störst effekt. Verksamheter som idag drivs med stöd av särskilda så kallade äldre rättigheter ska omprövas precis som annan vattenkraft.

Försämringsförbud

1 januari 2019 införs även en ny bestämmelse i miljöbalken (5 kap §4), som innebär att tillstånd inte får ges till verksamheter som påverkar vattenkvaliteten på ett otillåtet sätt eller som äventyrar möjligheten att uppnå den status eller den potential vattnet ska ha enligt gällande miljökvalitetsnorm.

En försämring av en ytvattensförekomst status sker redan när en enda kvalitetsfaktor försämras.

- Svenskt näringsliv har tagit fram en handbok för den nya vattenlagstiftningen som för främst utsläppande verksamheter. Men även vattenkraftsverksamheter kan ha nytta av den, säger Rebecca.
 

Svenskt Näringsliv: Handbok om ny vattenlagstiftning

Havs- och vattenmyndighetens webbplats: NAP – nationell plan med avrinningsperspektiv

Vattenkraftens miljöfond

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in