Plan för återgång i arbete

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Planen är tänkt att vara ett stöd i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och bör, i den utsträckning det är möjligt, tas fram tillsammans med arbetstagaren.

De nya reglerna innebär i korthet att en ”Plan för återgång i arbete” ska tas fram om det kan antas att en arbetstagare kommer att vara sjukskriven i mer än 60 dagar räknat från sjukperiodens första dag. Då ska en plan upprättas senast dag 30 i sjukperioden.

Det finns tre undantag när arbetsgivaren inte behöver ta fram en plan:

  1. när arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser inom 60 dagar
  2. när det klart framgår att arbetstagarens hälsotillstånd är av sådan art att det är uppenbart att en återgång i arbete för tillfället inte är möjlig inom 60 dagar
  3. när det är uppenbart att arbetstagaren inte förväntas kunna återgå i arbete inom 60 dagar oavsett åtgärder.


Det finns inte något krav på hur en ”Plan för återgång i arbete” ska utformas eller var dokumentationen ska ske. Många arbetsgivare har rutiner för rehabiliteringarbetet på arbetsplatsen, med framtagna rehabiliteringsplaner som är anpassade utifrån verksamheten förutsättningar.

- För att underlätta för de arbetsgivare som söker i stöd i utformandet av en plan för återgång i arbete har Svenskt Näringsliv tillsammans med Försäkringskassan, SKL och Arbetsgivarverket tagit fram ett förslag till mall, men det finns ingen skyldighet för arbetsgivare att använda den framtagna mallen, säger Lisa Wastelius, rådgivare och förhandlare på IKEM.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in