Radon på arbetsplatser

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Förutom en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten ska arbetsgivaren även övervaka arbetstagarnas radonexponering. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

Tidigare har Arbetsmiljöverket haft allt tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter ska arbetsgivare anmäla arbetsställen och arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten. I de fall där det initialt finns högre halter än 200 Bq/m3 ska åtgärder som syftar till att minska halten prövas först. Om det inte leder till att halterna kunnat sänkas till under 200 Bq/m3 så ska arbetsgivaren göra en anmälan. För arbetsplatser med radonhalter under 200 Bq/mhar Arbetsmiljöverket fortsatt tillsynsansvar. 

På de arbetsställen och -platser som är anmälningspliktiga ska arbetsgivaren sedan övervaka hur mycket radon de anställda exponeras för och även identifiera arbetstagare som riskerar att överskrida Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde på 0,72 MBqh/m3.
Strålskyddsmyndigheten uppskattar att det rör sig om cirka 100 arbetsplatser runt om i Sverige. Framförallt gruvor, tunnlar, kyrkor och museer.

Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 och anmälan ska vara gjord senast den 29 april 2019. Anmälan kommer att kunna göras via en e-lösning.

De arbetsgivare som inte redan känner till radonhalten i sina lokaler kan med fördel undersöka det redan under hösten så att de vet om radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Rekommendationen är att mäta radon under perioden 1 oktober till 30 april.

Bakgrund

Sedan 2013 har en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS) pågått. Översynen har skett till följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området. Den 1 juni 2018 ersätts nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt träder nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in