Skriv ut

Förändringar gällande trycksatta anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2017:3 om trycksatta anordningar är relativt ny och nedan skriver vi kortfattat om några viktiga ändringar. Trots att föreskriften är relativt ny har Arbetsmiljöverket under 2018 genomfört en revision och nu finns den slutgiltiga utformningen framme och det finns möjlighet att lämna kommentarer till AV. IKEM passar också på att efterlysa era erfarenheter av föreskriften och de inspektionsbesök som ni kanske redan haft av Arbetsmiljöverket.

Exempel på trycksatta anordningar är; pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner.

Regler kring trycksatta anordningar

Det har nu gått lite drygt ett år sedan Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 om trycksatta anordningar trädde i kraft. Reglerna fanns tidigare i flera olika föreskrifter men fördes samman i AFS 2017:3.

Många regler som tidigare gällde för samtliga trycksatta anordningar gäller numera enbart de som klassas som A eller B, däremot hamnar fler anordningar i dessa två klasser, exempelvis öppna pannor.

Är du osäker på om någon av era trycksatta anordningar omfattas av kraven är vårt råd att du kontaktar ett kontrollorgan för bedömning. Mer information om detta finns på Arbetsmiljöverkets temasida Trycksatta anordningar.

I föreskriften finns en del ändringar i kraven samt en del nya krav, bland annat att:

 • man ska kunna påvisa hur en trycksatt anordning övervakas
 • man ska föra journal över anordningens livslängd
 • för flertalet anordningar krävs en första kontroll/besiktning
 • pannoperatörer ska vara certifierade

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser finns under de första åren, bland annat för journalföring, där kraven ska vara uppfyllda 1 december 2019,  samt kraven på certifiering av pannoperatör där kraven ska vara uppfyllda 1 december 2020 (i vissa fall till 1 december 2022). Även för de anordningar som numera kommer omfattas av kraven på återkommande kontroll/besiktning finns en övergångsperiod till 1 december 2020.

Sanktionsavgifter

Föreskriften innehåller flera sanktionsavgifter och storleken på avgiften kan bero på antingen antalet sysselsatta eller hur hög effekt anordningen har alternativt typ av anordning.

Sanktionsavgift finns för kraven på:

 • rutiner för fortlöpande tillsyn (10.000 – 100.000 kr)
 • att följa kontrollorganets bedömning av villkor för trycksättning
  (15.000 – 600.000 kr)
 • övervakning av pannor (15.000 – 600.000 kr)


Sista chansen till synpunkter på AV:s revision av AFS 2017:3 om trycksatta anordningar

De senaste ändringarna i föreskriften AFS 2017:3 är i huvudsak av formell karaktär och avsedda att rätta till felaktigheter men också justera formuleringar som fått oönskade effekter.

Nu har verket sänt ut ett förslag till slutgiltig utformning av föreskriftstexten. Om du vill ta del av AV:s formuleringar kan du kontakta Märit Hammarström på IKEM.

Vi tar emot kommentarer senast 1 februari och sammanställer materialet för att sedan skicka in dem till Arbetsmiljöverket. Om ni hellre vill skicka in era synpunkter till verket själva går det naturligtvis bra. Men vi vill gärna få en kopia ert dokument så vi får reda på vad ni tycker. Kontakta Märit Hammarström om du har några frågor. 

Hur fungerar AFS 2017:3 Trycksatta anordningar?

Området trycksatta anordningar är komplicerat med flera olika aktörer inblandade som; arbetsgivare, certifieringsorgan, kontrollorgan, operatörer med flera.

Föreskriften består av 88 paragrafer fördelade på 8 kapitel. Det är många tabeller med uppgifter om tryck, temperatur, volym med mera. IKEM arbetar just nu tillsammans med flera andra organisationer inom Svenskt Näringsliv med att titta närmare på AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar.

- Sakområdet är som komplicerat och föreskriften är ny för både företag och inspektörer. Vi har erfarit att behovet är stort av en vägledning till föreskriften. Även om föreskriften förefaller heltäckande är det ändå svårt att i text och tabeller läsa sig till vad som omfattas och vilka krav som de facto gäller.

IKEM vill därför ha in synpunkter från er som ska efterleva föreskriften för att vi ska få en bättre bild av hur den upplevs. Uppgifterna vi får in från er kommer vi att föra samman med information från papper/massa, järn/stål, verkstadsindustri, transportnäringen med flera. Vi kommer inte vid något tillfälle röja företagsnamn utan ambitionen är att hålla informationen på en mer övergripande nivå, säger Märit Hammarström, IKEM.

Här är några frågor som ni gärna får ta ställning till:

 • Om det är problem med föreskriften, vari består dessa? Är särskilda paragrafer svårtolkade?
 • Kan en vägledning vara till hjälp vid tolkningar och liknande?

Har ni haft inspektionsbesök med helt eller delvis fokus på trycksatta anordningar?

Arbetsmiljöverket har relativt tidigt efter ikraftträdandet startat en inspektionsaktivitet inom området och av de signaler vi uppfattat förefaller inspektionerna hålla en ojämn kvalitet.

- Vi tycker det är mycket angeläget att företagen behandlas likvärdig över hela vårt avlånga land och vi vill därför få in våra medlemmars synpunkter och erfarenheter från dessa inspektionsbesök. Framför allt där AFS 2017:3 varit aktuell. 

Men om du vill dela med dig av andra erfarenheter tar vi gärna även emot dessa också. Självfallet kommer vi inte ange varifrån uppgifterna kommer utan vi lyfter eventuella problem på en mer övergripande nivå, säger Märit.

Här är några frågor som ni gärna får ta ställning till:

 • Hur fungerade inspektionen?
 • Stämde er upplevelse av inspektionsbesöket med den information och de krav som återfanns i inspektionsmeddelandet?

Gällande inspektionsbesöken och föreskriften vill vi få in synpunkter senast tisdag 12 februari. Du kan ringa eller e-posta till Märit.             

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in