Mikael Möller
Foto: Bengt Säll

Klimathandlingsplanen förutsätter en lönsam svensk industri!

Regeringen har nu tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet lagt fram den första klimatpolitiska handlingsplanen och överlämnat den till Riksdagen. Propositionen är omfattande och över 100 förslag till åtgärder presenteras. Bland de positiva nyheterna kan nämnas att ett plastreturraffinaderi i Sverige ska utredas, åtgärder för ökad plaståtervinning, satsning på innovation, snabbare tillståndsprocesser och undanröjande av hinder för infångning, lagring och användning av koldioxid (CCSU). De största utmaningarna blir att förena höga klimatambitioner med industrins förutsättningar och förmåga att vinna på de globala marknaderna och att få förslag inom många olika områden att bli en fungerande helhet.

De huvudsakliga förslagen avser en utredning som får till uppdrag att se över all relevant lagstiftning i förhållande till klimatmålet. På liknande sätt aviseras en översyn av samhällsmål för att se om de är anpassade till klimatmålen. Konsekvensanalyser ska också göras inom de områden som kan påverka klimatet. Utgångspunkten är att fossilfrihet ska nås med goda möjligheter för industrin att utvecklas och växa och utan negativ inverkan på välfärden.

- Det betyder att industrins viktiga bidrag till välfärden är central för att nå svenska klimatmål säger Mikael Möller, Chef för näringspolitiska EU frågor på IKEM. Detta är en positiv och viktig utgångspunkt som mycket tydligt sätter ramen i handlingsplanen. Mycket kan åstadkommas om förutsättningar för innovation och omställning för industri i global konkurrens blir en integrerad del av handlingsplanen, fortsätter Mikael.

Allt talar för att svensk industri kommer att konkurrera med länder som inte går i takt med EU. Eftersom produktion i svensk industri är klimateffektiv trycker vi undan mycket koldioxid genom vår export. Därför är det viktigt att komma ihåg att den globala klimatnytta som svensk industri åstadkommer genom exporten är minst lika viktig som de konsumtionsbaserade utsläppen.

- Med utgångspunkt i att svensk industri behövs för att skapa global klimatnytta är vårt utbyte med omvärlden en viktig fråga. Därför anser vi att konsumtionsbaserade utsläpp inte kan analyseras utan att hänsyn också tas till den klimatnytta som vår export bidrar med, säger Mikael.

Plast är ett fantastiskt material som är synnerligen lämpat för återvinning och har en viktig roll att spela med slutna kretslopp och cirkulär ekonomi. Satsningar på cirkulär ekonomi och ambitionen att satsa på ett plastreturraffinaderi är verkliga steg i rätt riktning. En handlingsplan som vill främja cirkulär ekonomi och en effektiv materialåtervinning av plast men som samtidigt vill förbjuda plastartiklar håller dock inte ihop.

- Cirkulär ekonomi handlar om att få ihop helheten, inte om materialval. Det finns stora vinster att göra genom att sluta kretsloppet för plast, inte minst i ett klimatperspektiv. Detta är något vi behöver en bra diskussion om i den aviserade utredningen, säger Mikael.

Utredningar föreslås om årtal då fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner ska vara utfasade i Sverige samt om huruvida det från 2030 ska vara förbjudet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar i Sverige.

- Sverige är en integrerad del av Europa och står för frihandel och en väl fungerande inre marknad. Förslagen om nationella förbud mot bränslen och fordon leder till tanken om ett Sverige isolerat från den Europeiska gemenskap vi lever i. Att förbjuda fordon som kan drivas med förnybara bränslen känns inte heller hänga ihop med politiken i övrigt. Den här sortens förslag är inte genomtänkta och driver inte omställningen framåt. En satsning på innovation och alternativ är mer konstruktivt och vore att föredra, säger avslutar Mikael.

Klimathandlingsplanen är ett paket med många inslag och det mesta av arbetet för att utforma dessa idéer återstår. IKEM kommer att vara en aktiv del av arbetet med att utforma de olika delarna i handlingsplanen så att omställningen kan ske på ett sätt som främjar produktion i Sverige och därmed klimatet.


Regeringens proposition kan läsas här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in