Ny rapport om antagonistiska hot och kemisk säkerhet

FOI har nyligen gett ut rapporten ”Säkerhet för att motverka antagonistiska hot riktade mot kemisk industri (chemical security) – internationell översikt”, som beskriver hur kemiska säkerhetsaspekter hanteras och främjas i några utvalda länder inom EU, i USA, Australien samt inom några överstatliga organisationer.

Rapporten är en mycket läsvärd sammanställning som riktar sig både till myndigheter och svensk kemiindustri. Den innehåller översikter av förhållandena i Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Australien och USA, men också sju internationella organisationer bland annat ICCA och Interpol.

Utöver lands- och organisationsgenomgången finns ett intressant kapitel ”Diskussion och slutsatser” där vi inom kemisk industri men även myndigheter på olika nivåer kan hämta inspiration och uppslag till fortsatt arbete. Författarna trycker på vikten av att arbeta systematiskt med området och utgå från riskanalyser när man beslutar om åtgärder.  De pekar även på några problemområden, bland annat sparsam akademisk forskning på området, spretande och ofullständig lagstiftning, brister i statistik och rapportering av händelser och incidenter.

På flera ställen omnämns i positiva ordalag industrins eget initiativ Responsible Care men författarna framhåller att man inte har kännedom om hur väl systemet implementerats i företagen eller hur uppföljning och kontroll sker. Man listar även ett antal rekommendationer riktade till såväl myndigheter som industri, bland annat att ytterligare vägledning bör utarbetas för att stötta företagen men också att man inom företagen bör arbeta med att införa så kallad security codes. En fyllig referenslista med direktlänkar till många av källorna underlättar fortsatt läsning.

Rapporten kan laddas ned under fliken Hälsa Säkerhet Miljö på sidan Övergripande information om säkerhetsskydd

För att få åtkomst till sidan måste du vara inloggad på webben. Om du inte har någon inloggning ordnar du det enkelt genom att fylla i ett formulär. Se till att du har företagets organisations- och medlemsnummer.

Här ordnar du din inloggning

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in