Skriv ut

Nya säkerhetsskyddslagen: Ge oss input!

1 april i år får Sverige en ny säkerhetsskyddslag och en tillhörande förordning. Nu gällande lag från 1996 upphävs i och med att den nya lagen börjar gälla. IKEM arbetar tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra organisationer för att våra företag ska bli undantagna från den nya lagen. Vi anser att alltför många frågor är oklara kring tolkning, tillämpning och tillsyn.

Lagen är ett svenskt initiativ och någon direkt koppling till ett för Europa gemensamt direktiv, finns inte. Lagen omfattar både fysiska antagonistiska hot och dataintrång och nämner särskilt risker för samhället med farliga kemikalier.

- Det finns ingen konsekvensutredning genomförd men IKEM gör bedömningen att många medlemsföretag riskerar att omfattas vilket kan komma att påverka konkurrenssituationen, då lagen ställer stora och kostsamma krav på dem som berörs, säger Bo Olsson, senior rådgivare inom Säkerhet på IKEM.

Som en följd av den nya lagen har det skett förändringar i ett antal andra regelverk exempelvis elberedskapslagen.

Svenska Säkerhetspolisen, SÄPO, har haft en hearing för att ge berörda möjlighet att lämna synpunkter på de tillämpningsföreskrifter SÄPO tagit fram och som ännu inte beslutats, men som planeras att träda i kraft samtidigt med lagen och förordningen.

- Vi konstaterar att mycket är ovanligt oklart när det rör hur lagen och de föreslagna föreskrifterna ska tolkas, tillämpas och hur tillsynen ska genomföras. IKEM arbetar just nu intensivt tillsammans med Svenskt Näringsliv och en rad andra branschorganisationer för att få företagen undantagna eller ikraftträdandet senarelagt. Myndigheterna måste få tid att hinna med att förtydliga regelverket och publicera de vägledningsdokument som är under framtagande, avslutar Bo Olsson.

Ge oss input

Kontakta Märit Hammarström på IKEM om du har synpunkter på den nya säkerhetsskyddslagen samt den tillhörande förordningen. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in