Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vikande lönsamhet oroar – Kemiindsutrin förbereder för hård brexit

Varje kvartal får medlemsföretagen svara på en konjunkturenkät från IKEM. Nu publicerar vi resultatet i ett konjunkturbrev för kvartal fyra. Svensk olje- och raffinaderiverksamheten går fortfarande starkt medan IKEM:s mest konjunkturkänsliga delbranscher kemi- samt gummi- och plastindustri uppvisar svagt vikande exportvolymer.

Redan i kvartal tre indikerade kemi- samt gummi- och plastindustrin en avtagande tillväxttakt, vilken alltså försvagas ytterligare under kvartal fyra med ett svagt volymtapp (index 99, där 100 står för oföränd­rad export). Samtidigt uppvisar alla delbranscher vikande lönsamhet, med ett kvartalsindex på 84.

‒ Det är ovälkommet att lönsamheten pressas tillbaka under kvartalet. Kostnaderna för insatsvara fortsätter att öka i snabbt tempo, samtidigt som den allmänna marknadsutvecklingen gör det svårare att få ut högre leveranspriser – vilket därmed ger lägre marginaler, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

I enkäten fick medlemsföretagen även svara på frågor om de förberett sig för en hård brexit och i så fall hur. Det visade sig att det är stor skillnad mellan hur pass förberedda stora respektive mindre företag är. De stora företagen är generellt förhållandevis mer förberedda än de mindre, som i många fall uppger att de inte alls förberett sig.

‒ En hård brexit riskerar att bli kännbart för många företag, men det är inte alla som har resurser ”in-house” för att förbereda sig och då tenderar företagen att vänta och se vad som händer, säger Carl Eckerdal. 

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in