Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har överlämnat sin slutredovisningen av uppdraget "Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser" till regeringen. Under våren kommer myndigheten att sprida kunskap i ett flertal webbinarier.

Uppdraget

I juni 2018 gav regeringen i uppdrag åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Traditionellt har arbetsmiljöarbetet haft fokus på risker och problem. Arbetsmiljöarbetet ska utöver att skydda arbetstagare från skador och sjukdomar, också vara hälsofrämjande, därför har utgångspunkten i rapporten varit att identifiera det som är bra och fungerar.

Mynak sammanställde kunskap om friskfaktorer inom följande specifika områden:

  1. psykosocial arbetsmiljö
  2. ledarskap
  3. organisering av arbete samt
  4. fysisk arbetsmiljö

516 studier utgör underlaget till de fyra kunskapssammanställningarna.

Här är några exempel från kunskapssammanställningarna:

Forskningsresultat finns framför allt om insatser som syftar till att minska stress eller förbättra förmågan att hantera stress. Digitala insatser för att påverka psykisk hälsa har visat sig fungera. Interventioner som angriper flera olika nivåer samtidigt till exempel individ-, grupp- och organisationsnivå har större effekter. (KS - Psykosocialarbetsmiljö – hälsa och välbefinnande)

  •  Ett transformativt ledarskap är gynnsamt för medarbetares hälsa, det vill säga ett ledarskap som lägger fokus på vision och inspiration och att hänsyn visas till medarbetarnas behov. (KS - Ledarskap för hälsa och välbefinnande)
  •  Medarbetarnas deltagande i arbetsplatsens utformning (designprocessen) skapar engagemang och bättre förståelse för medarbetarnas behov, både design av arbetsredskap och arbetsplatser. (KS - Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation)
  •  Flexibiliseringen i arbetslivet visar sig vara problematisk. Men, olika typer av flexibilitet kan vara hälsofrämjande om de utgår från den anställdes perspektiv och uppfattningar, exempelvis inflytande över den egna arbetstiden. Hälsa och välmående för anställda i offentlig verksamhet beskrivs vara problematisk, men kan potentiellt förbättras om arbete kan utföras enligt professionens logik, eller åtminstone inte i konflikt med densamma. Noterbart är att detta är en kvinnodominerad sektor. (KS - Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande)

Lärdomar och slutsatser

Utdrag ur Mynaks pressmeddelande:

"Rapporten visar på luckor inom framförallt tre olika områden. Det saknas underlag om friskfaktorer i arbetsmiljön, kunskapen är ojämnt fördelade över branscher och det finns begränsad aktuell forskning som utgår från ett uttalat genus – och likabehandlingsperspektiv.

Det är angeläget med fortsatt forskning eftersom som en viktig och gemensam slutsats från samtliga kunskapssammanställningar är att det finns luckor i kunskapen. I fortsatt finansiering av forskning bör framförallt medel beviljas för att täcka kunskapsluckor."

Mer information och webbinarier

Mer information hittar du här på Mynaks webbplats: Friskfaktorer och en fingervisning om vilken forskning som sakna

Webbinarier under våren

Kontaktperson:
Camilla Wengelin, camilla.wengelin@mynak.se
Telefon: 026-14 84 15

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in