Skriv ut
IKEM:s konjunkturrapport
IKEM-index för perioden Q3 2016-Q2 2020 över inhemsk försäljning samt exporten. Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion) i volym.

Konjunkturbrev från IKEM - Kemiföretagen tror att återhämtningen efter corona kommer ta lång tid

Coronapandemin har orsakat världens värsta ekonomiska kris sedan depressionen på 1930-talet. För hela året 2020 kommer BNP-fallet globalt sannolikt att uppgå till 6-8 procent. Nedgången har framför allt skett under andra kvartalet 2020. Nu tror de flesta företagen inom kemiindustrin att botten är passerad. Men återhämtningen efter vårens produktionsbortfall i spåren av coronapandemin kan komma att ta många år.

― Arbetslösheten riskerar bli ett sänke som fördröjer återhämtningen och det finns även annat som kan orsaka bakslag. Det är ändå väldigt glädjande att så många av IKEM:s medlemsföretag räknar med att det värsta ligger bakom oss, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

IKEM ger varje kvartal ut ett konjunkturbrev. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för andra kvartalet 2020. Innehållet bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi. För dessa branscher landade exportindex på 81 för kvartal två. Värden under 100 innebär volymbortfall (årstakt).

― Under april och maj har exportsektorn tagit en stor coronastöt. En femtedel av industrins exportvärde utraderades. Fordonsindustrin uppvisade det absoluta största tappet på dryga 60 procent. Därför är det inte konstigt att det är den fordonsindustriberoende plast- och gummiindustrin som tappat mest av våra branscher, säger Carl Eckerdal.

För läkemedel noteras istället fortsatt exporttillväxt. Värdemässigt var ökningen under april-maj hela 26 procent. En del förpackningsföretag inom plastindustrin har också märkt en ökad efterfrågan och kan till och med ha svårt att hinna leverera.

― Spännvidden mellan enskilda företag och branscher har sällan varit större än under rådande coronakris. Men nu ser de flesta företagen inom kemiindustrin ändå positivare på framtiden.

En absolut majoritet av företagen, 72 procent, tror att botten är passerad vid utgången av augusti månad. En tredjedel av företagen räknar med att vändningen ligger något längre fram, en del tror att vändningen ligger så långt borta som 6-8 månader.

― Det stämmer bra med ledande indikatorer från i stort sett världens alla hörn. Men vändningen äger rum från väldigt låga produktionsvolymer, så det är stor risk att återhämtningen kommer att ta många år.

Den svenska coronastrategin mer ifrågasatt – rödlistning oroar företagen

Den svenska coronastrategin med frivillig social distansering har tidigare varit brett uppbackad från allmänhet till offentlighet och näringsliv. Nu ifrågasätts den allt mer, även av kemiindustrin. I april månad var gav hela 80 procent den svenska coronastrategin högsta betyg. Därefter har betyget dalat. I juli månad är andelen företag som ger betyget ”väl godkänt” 56 procent.

― Det som på sina håll har börjat gnaga är oron för att den svenska strategin ska resa snubbeltrådar avseende export och affärsmöjligheter. Vart fjärde kemiföretag räknar med att rödlistningen av Sverige påverkar deras affärer negativt. De påpekar särskilt att eftersom deras säljare inte kan möta kund lokalt så minskar deras chanser till nya orders eller affärsavslut.

När det handlar om att hur investeringsviljan i svenska produktionsenheter påverkas av den svenska coronastrategin är det endast 16 procent som ser några farhågor.

Möjligheten att korttidspermittera viktig

Trots stora volymminskningar har antalet sysselsatta legat kvar på mer eller mindre oförändrade nivåer, totalt sett inom kemiindustrin. Antalet varslade och uppsagda har kompenserats av ett lika stort antal nyanställda. Samtidigt har drygt var tionde anställd, 12 procent, var korttidspermitterad under första halvan av juli månad.

― Statens räddningspaket med korttidspermitteringar i spetsen har utan tvekan räddat tusentals arbetstillfällen inom kemiindustrin, avslutar Carl Eckerdal. 

IKEM:s konjunkturbrev augusti 2020

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in