Skriv ut

Konjunkturbrev från IKEM - Uppskjutna investeringar i spåren av corona

Coronapandemin har påverkat affärsmöjligheterna för de fyra delbranscherna inom IKEM i rakt motsatta riktningar. Den internationellt konjunkturberoende plast/gummi- och kemiindustrin har påverkats tydligt negativt. Läkemedelsindustrin har i stället mött en global efterfrågeökning. Samtidigt anger mer än hälften av företagen att de skjuter på planerade investeringar.

IKEM ger varje kvartal ut ett konjunkturbrev. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för tredje kvartalet 2020. Innehållet bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi. För dessa branscher landade ett sammanslaget exportindex på 96 för kvartal tre. Värden under 100 innebär volymbortfall (årstakt).

― Volymtappet ser inte så farligt ut vid första anblicken, det är mer som en ”normal” lågkonjunktur än en akut global kris. Det man ska ha i åtanke var att företagen svarade på enkäten i början på oktober, innan den andra vågen. När utvecklingen inom EU och Sverige nu rör sig i brant i fel riktning avseende smittspridningen är det dock stor risk för nya bakslag, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

Samtidigt är coronakrisen bara en av många globala utmaningar som företagen har att ta hänsyn till när de planerar för framtiden. I konjunkturenkäten har företagen fått rangordna vilka omvärldshändelser som har störst påverkan på deras verksamhet.

― Coronakrisen följt av handelskonflikter hamnar i topp. Inte så konstigt med tanke på att 85 procent av varuproduktionen i IKEM:s branscher går på export, motsvarande 20 procent av den svenska varuexporten, säger Carl Eckerdal.

Att coronakrisen toppar listan över globala utmaningar har även inneburit förändringar i företagens investeringsplaner. Lite mer än hälften av företagen har senarelagt planerade investeringar på kortare eller längre sikt. Till detta kommer frågan om tillgång på energi som enligt företagen kommer på femte plats när det gäller omvärldsutmaningar.

― Det är med andra ord ingen bagatell att Sverige inte löst distributions- och prisfrågan på el i de södra landsändarna. Oförutsägbara villkor i en så pass avgörande fråga går helt enkelt inte att bortse från, eltillgången måste säkras, avslutar Carl Eckerdal.

Läs hela konjunkturbrevet här 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in