Skriv ut

Kovändning om semester under korttidsarbete

Den 14 maj gjorde Tillväxtverket ett nytt ställningstagande angående att semester under korttidspermittering ska ses som frånvaro istället för som närvaro. Tillväxtverket har alltså svängt tillbaka till den ursprungliga synen.

I korttidslagens mening ses en semesterledig dag som en frånvarodag och då utgår inte något stöd från Staten för den perioden. Under perioden den 7 april till och med den 14 maj 2020 hade Tillväxtverket ett annat synsätt, nämligen att intjänad och betald semester skulle ses som närvaro i korttidslagens mening. Det var en rimlig tolkning utifrån att företag i praktiken skulle förlora en av de sex månadernas stöd om man inte gjorde på det sättet.

Tillväxtverkets ställningstagande den 7 april om att semesterledig dag skulle ses som en närvarodag var problematisk, då det enligt korttidslagen krävs att ett löneavdrag görs för att arbetsgivaren ska få stöd samtidigt som det inte är tillåtet att göra löneavdrag från semesterlön enligt semesterlagen och kollektivavtal.

Därför har Svenskt Näringsliv, LO och PTK gemensamt begärt ett förtydligande kring hanteringen. Frågan togs upp redan initialt strax efter den 7 april. Nu har frågan fått ett avgörande den 14 maj.

Det nya ställningstagandet innebär då att närvarokvoten vid beräkningen av stöd påverkas av semesterledighet och arbetsgivaren får inget stöd för semesterlediga dagarna.

Tillväxtverket skrev initialt i sina frågor och svar att myndigheten skulle återkomma med information om hur det kommer att påverka de företag som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod. Det var oklart vad detta skulle innebära. Texten är nu borttagen från Tillväxtverkets frågor och svar.

Detta är givetvis ett oacceptabelt agerande av en myndighet som sätter de företag som redan lagt ut semestrar under förutsättningen att stöd ska utgå eller till och med beviljats preliminärt stöd i en mycket svår sits. Svenskt Näringsliv reagerade starkt på Tillväxtverkets oacceptabla hantering av frågan. Det är under all kritik att en myndighet förändrar förutsättningarna för att få det ekonomiska stöd som för många företag är absolut nödvändigt för att undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Förändringen får naturligtvis mycket negativa konsekvenser och vi eftersöker nu konkreta exempel på den skada som uppstår för företagen på grund av förändringen. Kontakta gärna IKEM om ni har tydliga och konkreta exempel på ekonomisk skada som uppstår i samband med myndighetens förändrade hållning av hur intjänad och betald semester ska räknas. Svenskt Näringsliv avser att agera gentemot regeringen i frågan men för närvarande gäller Tillväxtverkets beslut.

Hur påverkar detta i praktiken?

Vi ser gärna att de medlemsföretag som drabbas av detta meddelar oss på vilket sätt detta får konsekvenser så att vi har praktiska exempel som vi kan lyfta gentemot regeringen.

De initiala reflektionerna vi gör är följande:

  • De dagar då den anställde är semesterledig ska rapporteras som frånvarodagar vid avstämningen och påverkar den individuella närvarokvoten. Arbetsgivaren får då inte stöd för de dagarna.

  • En beviljad semester har bindande verkan och om den återkallas kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. I rådande situation så rekommenderar vi er att ta en diskussion med de som är berörda av att ni behöver återkalla semester och se om ni kan komma överens om att ändra redan beviljad semester.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in