Skriv ut
Foto: Bengt Säll

LAS-utredningen en besvikelse

Regeringens utredning om förändrade regler i lagen om anställningsskydd överlämnas till arbetsmarknadsministern idag den 1 juni.  Lars Askelöf, förhandlingschef på IKEM ingår i den arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv som ska lämna kommentarer på utredningen. Han är besviken och menar att utredningens förslag inte alls är bra.

― Utredningens förslag är inte tillräckligt långtgående. Med de här förslagen har jag svårt att se att industrins konkurrenskraft stärks, säger Lars Askelöf.

En av de 73 punkterna i januariavtalet är att se över Lagen om anställningsskydd (LAS). Nu har utredningsförslaget kommit. Det innehåller framförallt förslag om förändringar i turordningsreglerna, minskade och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning samt skyldighet för arbetsgivare att kompetensutveckla personal.

― Vi hade hoppats mycket på utredningen. För industrins konkurrenskraft har det stor betydelse att företagen får ökad möjlighet att anpassa sin kompetens till verksamhetens behov. Det kan inte ske om det inte blir enklare att både anställa och säga upp personal, säger Lars Askelöf.

Turordningsreglerna

I utredningen föreslås att den grundläggande principen i turordningsreglerna om sist in – först ut behålls men det ska bli möjligt att undanta fem arbetstagare från turordningen i stället för två enligt dagens regler. Den nya undantagsregeln ska gälla alla arbetsgivare oavsett storlek.

― För små och medelstora företag kan det vara positivt att fler kan undantas från turordningsreglerna, men för lite större företag är det tyvärr ingen förbättring, säger Lars Askelöf och fortsätter:

― Även lite större arbetsgivare behöver ökade möjligheter att behålla nyckelpersoner vid en neddragning. Vid en verksamhet med flera hundra personer är ett undantag från turordningen med fem personer inte värt så mycket. De riskerar ändå att bli av med livsviktig kompetens när de tvingas göra sig av med sina bästa medarbetare.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Vid uppsägning på grund av personliga skäl föreslår utredningen att kravet på saklig grund ska fortsätta gälla på precis samma sätt som idag.

― Den är en stor brist med utredningen är att begreppet ”saklig grund” inte alls berörts. Det behöver förändras, säger Lars Askelöf.

Vid företag med max 15 anställda kommer det dock inte gå att ogiltigförklara uppsägningar och avsked. Istället inträder ett skadestånd på åtta månadslöner om det inte fanns saklig grund. Om arbetsgivaren har fler än 15 anställda kan ogiltigförklaring ske. Vid tvist upphör till skillnad från idag ändå anställningen vid uppsägningstidens utgång. Domstolen kan då på yrkande besluta att anställningen ska bestå tills tvisten är avgjord. Men då krävs att den uppsagde visar starka skäl för att det saknades saklig grund.

― Att anställningar som blivit uppsagda inte med automatik består under en pågående tvist är dock mycket bra, menar Lars Askelöf.

Skyldighet att kompetensutveckla

― De föreslagna reglerna om skyldighet att kompetensutveckla kommer innebär ökade kostnader och ökad administration för arbetsgivarna. Jag tror tyvärr att det finns risk att det minskar företagens vilja att anställa säger Lars Askelöf.

Alla arbetsgivare ska enligt utredningsförslaget vara skyldiga att ge arbetstagare kompetensutveckling om de haft anställning i minst sex månader sammanlagt. Det ska gälla även tidsbegränsat anställda. Fullgörs inte skyldigheten att kompetensutveckla så blir det skadestånd motsvarande två månadslöner. Vid fem års sammanlagd anställningstid blir skadeståndet i stället tre månadslöner.

Arbetsgivare ska informera de fackliga organisationerna om riktlinjerna för kompetensutvecklingen och arbetstagarna har rätt till skriftlig information från arbetsgivaren om den kompetensutveckling som de fått. Vid utebliven eller ofullständig information så blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig.

― Allt det här är ju ett ingrepp i arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet och själv bedöma behovet av insatser. I stället för att stärka industriföretagens konkurrenskraft riskerar utredningens förslag om de blir verklighet att minska den, säger Lars Askelöf.

Här hittar du det fullständiga utredningsförslaget som finns att läsa på regeringens webbplats

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in