Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Livsmedelsverket informerar om nya riskklassningsmodellen via digitala samråd

Livsmedelverket arbetar med att ta fram en ny riskklassningsmodell och bjuder nu in intressenter att ta del av ett första förslag till modell. För er inom branschen/företag finns möjlighet att delta vid ett av följande två tillfällen; 22 januari kl.10-11.30 respektive 27 januari kl. 13-14.30.

Samråd

Samrådet är öppet för alla som är intresserade. Mötet sker i Zoom. Välj det datum som passar dig bäst och gå in via länken. Logga in via Zoom-appen eller webbläsaren. När du loggar in, ange ”Join audio by computer”.

Bransch/företag

Länkar till samrådet finns även på Kontrollwiki. Anmälan krävs inte utan ni kopplar själva upp er till mötet genom länken (via Zoom). Livsmedelverket kommer också att spela in presentationen och lägga upp den på Kontrollwiki så att alla, även de som inte deltagit på samrådet kan ta del av informationen.

Om riskklassningsmodellen

Den nya riskklassningsmodellen ska omfatta planerad och regelbunden offentlig kontroll av de verksamheter som framgår av 23 § första stycket punkterna 1-8 och 11 i livsmedelsförordningen (2006:813).

Det innebär att bland annat följande verksamheter omfattas:

 • livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktion,
 • anläggning för att tillverka eller tillhandahålla snus och tuggtobak samt
 • anläggning för dricksvattenförsörjning.

Även verksamheter som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska omfattas av den nya riskklassningsmodellen. Vi förväntar oss att kontaktmaterial framöver kommer att omfattas av livsmedelslagens (2006:804) och livsmedelsförordningens tillämpningsområde genom nya bestämmelser.

Den nya riskklassningsmodellen ska inte omfatta:

 • kontrollen som sker på slakterier och vilthanteringsanläggningar samt den djurskyddskontroll som utförs på dessa,
 • kontrollen som utförs av försvarsinspektören för hälsa och miljö,
 • kontrollen av animaliska biprodukter,
 • kontroll vid export av livsmedel,
 • kontrollen av ekologisk produktion (som är delegerat till kontrollorgan) samt
 • kontroll av verksamheter som endast tillhandahåller kontaktmaterial direkt till slutkonsument och som inte själva tillverkar eller importerar kontaktmaterial.

Utgångspunkter

Livsmedelverkets utgångspunkter vid framtagande av en ny modell är följande:

 • Modellen för riskklassning ska vara anpassad till den nya myndighetsrapporteringen och de krav som ställs på rapportering till EU-kommissionen. De uppgifter om respektive verksamhet (anläggningstyp) som behövs för riskklassningen används även i rapporteringen.
 • Modellen ska ta hänsyn till intentionerna i kontrollförordningen (EU) nr 2017/625, vilket bland annat innebär möjlighet till reducerad kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering. Det innebär också att se till att kontrollen sker med lämplig riskbaserad frekvens för att identifiera eventuella avsiktliga överträdelser av gällande bestämmelser som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande.
 • Föreskrifter ska tas fram för att öka möjligheterna till en mer enhetlig tillämpning av riskklassningsmodellen.
 • Den nya riskklassningsmodellen ska ge möjlighet till en riskbaserad kontroll på verksamheter som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (så kallat kontaktmaterial).

Tidplan

Projektet löper under flera år och det fortsatta arbetet planeras enligt följande:

 • Samråd hålls i januari 2021.
 • Under maj – september 2021 är förslaget ute på remiss och därefter fastställs modellen och föreskrifterna beslutas.
 • Under hösten 2021 tas tekniska beskrivningar fram.
 • Under 2022 byggs datasystemen om. Livsmedelsverket tar även fram vägledningsmaterial och utbildar i den nya riskklassningen.
 • Under 2023 finns nya modellen i datasystemen så att anläggningar kan klassas om under året.
 • Kontroll under 2024 utförs enligt nya riskklassningen.

Samråd

Vid det digitala samrådet i januari 2021 kommer Livsmedelverket att informera intressenter (kontrollmyndigheter och företag) om förslaget till ny riskklassningsmodell. Verket kommer att berätta om modellens uppbyggnad och visa exempel på hur utfallet blir genom att presentera testklassningar av olika verksamheter.

Syftet med samrådet är att informera, men också att svara på frågor. Efter samrådet kommer det finnas möjlighet att ladda ner ett underlag som kan användas för att testklassa anläggningar. Under drygt två veckor efter samrådet, fram till den 12 februari 2021 finns det möjlighet att lämna synpunkter till Livsmedelverket genom att maila till riskklassning@slv.se. Inkomna synpunkter kommer att tas med i det fortsatta arbetet med riskklassningsmodellen.

Mer information om Livsmedelsverket finns på livsmedelsverket.se

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in