Regeringen: Industrin är samhällsviktig

I fredags beslutade regeringen att klassificera 12 samhällssektorer, varav en var handel och industri, som samhällsviktiga. Personer som arbetar inom sektorerna ska känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

– Vad detta beslut praktiken innebär för medlemsföretagen svårt att analysera. Innan nya beslut och preciseringar kommer från regering och centrala myndigheter är vårt generella råd till medlemsföretagen att upprätta en kontakt med kommuner och regioner/länsstyrelser som eventuellt har upprättat lokala/regionala krisplaner, säger Magnus Huss, förbundsdirektör.

Så här skrev regeringen på sin hemsida den 20 mars:

”Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas.

Med dagens regeringsbeslut kan personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten, för deras barn, även om förskolor och skolor skulle behöva stängas. Även barn med fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl exempelvis sociala skäl omfattas av detta beslut.

Vad som är samhällsviktig verksamhet grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att ha möjlighet att i föreskrifter närmare precisera hur förordningen ska tillämpas.”

I nuläget arbetar ansvariga myndigheter med att ta fram direktiv för hur beslutet ska tillämpas. Därför har IKEM just nu ingen mer information än det som står på regeringens hemsida. Vi bevakar frågan och återkommer så fort det kommer ny information.

Läs också

Produktion av nödvändig skyddsutrustning och desinfektionsmedel

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (Regeringen) 

Så ska samhället fortsätta fungera – även om skolorna skulle behöva stängas (Regeringen) 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in