Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Reviderad vägledning om handlingsprogram och säkerhetsledningssystem

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har reviderat vägledningen gällande handlingsprogram och säkerhetsledningssystem. Revisionen innebar att MSB utvecklat samt förtydligat myndighetens vägledning. Den nya vägledningen ersätter den tidigare från 2015.

MSB:s vägledning om handlingsprogram och säkerhetslednigssystem är avsedd att vara ett stöd och bidra till ett systematiskt arbete vid verksamhetsutövarens upprättande samt vid förnyande av handlingsprogram och säkerhetsledningssystem. Vägledningen är även avsedd att vara ett stöd vid länsstyrelsens tillsyn, granskning och uppföljning av verksamheternas handlingsprogram och säkerhetsledningssystem.

I samband med att Seveso III-direktivet genomfördes i svensk lagstiftning var det många handlingsprogram och säkerhetsledningssystem som uppdaterades och reviderades 2016. Handlingsprogrammet ska ses över regelbundet, dock minst vart femte år, och vid behov uppdateras. Det innebär att det är dags för många verksamhetsutövare att se över handlingsprogrammet under 2021 och ge in dem till länsstyrelsen så snart det är färdigställt.

MSB: Till vägledningen 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in