Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ändring i tjänstemannaavtalet på grund av höjt tak för sjukpenning

Riksdagen beslutade den 15 december 2021 att höja inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i socialförsäkringsbalken från 8 till 10 prisbasbelopp. De ändrade reglerna kommer att träda ikraft den 1 januari 2022 och IKEM har därför kommit överens med tjänstemannaorganisationerna om en konsekvensändring i kollektivavtalet för tjänstemän.

Riksdagens beslut att höja inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i socialförsäkringsbalken (SGI) från 8 till 10 prisbasbelopp innebär att de socialförsäkringsförmåner som baseras på SGI höjs. För kollektivanställda administreras sjuklön från och med dag 15 av AFA Försäkring och någon ändring i IKEM:s kollektivavtal med IF Metall är därför inte nödvändig.                          

Riksdagens höjda tak för beräkning av sjukpenning innebär att den anställde, beroende på löneläge, har möjlighet att få en högre sjukpenning från Försäkringskassan samt att avdraget från dag 15 i sjukskrivningen i kollektivavtalet behöver korrigeras så att tillägget på 10 procent som betalas av arbetsgivaren blir korrekt.                          

Ändringen görs i tjänstemannaavtalets § 8 Sjuklön mm, Mom 4:5 Sjukdom fr o m den 15:e kalenderdagen. I momentet ändras formeln för sjukavdraget per dag från den 15:e kalenderdagen till att baseras på 10 prisbasbelopp jämfört med tidigare 8 prisbasbelopp. 

Ändringen i tjänstemannaavtalet gäller från och med den 1 januari 2022 och kommer även att gälla pågående ersättningsärenden som löper över årsskiftet 2021/22. 

Mom 4:5 Sjukdom fr o m den 15:e kalenderdagen


Sjukavdrag per dag

Om lönen ändras görs sjukavdrag med utgångspunkt från den gamla lönen till den dag tjänstemannen får besked om sin nya lön.


Högsta sjukavdrag per dag

imageuibws.png

Med månadslön jämställs vid beräkning av högsta sjukavdrag per dag

  • fasta lönetillägg per månad (till exempel ersättning för förskjuten arbetstid eller övertidstillägg)

  • sådan provision, tantiem, bonus eller liknande som tjänas in under ledighet utan att ha direkt samband med tjänstemannens personliga arbetsinsats

  • garanterad minimiprovision eller liknande.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in