Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Arbetsmiljöverket ändrar sin tolkning kring smittor i arbetslivet

En ny tolkning som påverkar samtliga företag i Sverige och som ger upphov till en rad frågor. Ändringen har dessutom skett utan kommunikationsinsats från Arbetsmiljöverket. Mycket anmärkningsvärt tycker vi på IKEM, som nu, tillsammans med Svenskt näringsliv och övriga arbetsgivarorganisationer kräver förklaring från Arbetsmiljöverket.

I slutet av december 2020 fick IKEM information om att Arbetsmiljöverket gör en ny tolkning av vilka som berörs av föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:14). Arbetsmiljöverket har tidigare informerat om att stora delar av föreskrifterna inte är tillämpliga för verksamheter som inte normalt hanterar smittoämnen, exempelvis virus. Nu ändrar de sin tolkning och föreskrifterna får ett större tillämpningsområde.

Bland annat innebär detta att då händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett ska arbetsgivaren vidta åtgärder och dokumentera:

  • vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade 
  • vilken typ av arbete som utfördes 
  • vilket smittämne i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren exponerats för
  • vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades.

De dokumenterade uppgifter ska sparas i minst tio år. Denna paragraf (11 §, AFS 2018:4) är dessutom belagd med sanktionsavgift.

Anmälan om allvarligt tillbud

Förutom att föreskrifternas tillämpningsområde ändras har Arbetsmiljöverket också ändrat uppfattning om vad som ska anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3a §. Numera står det att läsa på Arbetsmiljöverkets webbplats.

”Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.”

Bestämmelsen är straffbelagd och gäller alla verksamheter.

Läs mer under Arbetsgivarguiden: Arbetsgivarfrågor A-Ö och Covid-19 som allvarligt tillbud

Mer information finns här under frågor och svar på Arbetsmiljöverkets webbplats  

Behandling av personuppgifter

En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift. Huvudregeln är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden, men arbetsgivare får behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten.

En arbetsgivare får bara registrera de personuppgifter som är nödvändiga för det aktuella syftet och ska sedan begränsa åtkomsten till dem som behöver uppgifterna i arbetet. Enbart den information som den aktuella mottagaren, till exempel Arbetsmiljöverket, behöver ska lämnas ut.

Arbetstagaren ska få information om hur hans eller hennes personuppgifter behandlas, till exempel i vilket syfte. En arbetsgivare måste alltid skydda de personuppgifter som behandlas genom att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder så att inte obehöriga kommer åt informationen. Det är särskilt viktigt när det rör sig om känsliga personuppgifter. Arbetsgivaren bör också dokumentera vilka åtgärder som har vidtagits och vilka bedömningar som har gjorts.

Läs mer om personuppgiftsbehandling i arbetslivet under kapitlet Integritet och dataskydd under Arbetsgivarfrågor A-Ö under flikeni Arbetsgivarguiden.

För åtkomst till kapitlet behöver du först logga in.

Skapa en inloggning

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in