Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Antalet sysselsatta inom svensk kemi och plast/gummiindustri. Prognos för åren 2020–2025. Källa: SCB och IKEM.

Kemiföretagen återindustrialiserar Sverige - behöver anställa 11.000

En positiv konjunktur, den gröna omställningen och stora planerade pensionsavgångar kommer tillsammans att påverka industrins framtida rekryteringsbehov. IKEM:s konjunkturbrev bygger enkätsvar från medlemsföretag inom läkemedel, kemi, raffinaderi, plast och gummi. Sammantaget uppger de att de behöver anställa 11 000 personer under de närmaste fem åren. Oroväckande är att företagen upplever att det redan nu är svårt eller mycket svårt att rekrytera arbetskraft inom många kritiska yrkeskategorier.

Under andra kvartalet 2021 har återhämtningen efter pandemin fortsatt. Allra tydligast är den inom de mest konjunkturberoende delbranscherna kemi samt gummi- och plast (index 128 respektive 122, där allt över 100 innebär tillväxt), men också läkemedel och raffinaderi uppvisade volymmässig tillväxt under kvartalet (index 109).

Den höga tillväxten påverkar även företagens personalbehov. Allt sedan tredje kvartalet 2020 har antalet sysselsatta i branschen ökat, en ökning som fortsatt under andra kvartalet 2021, uppmätt i index 106. Även framåt, på kort och lång sikt, ser företagen ett stort behov av att anställa mer personal.

Ett orosmoment är att företagen redan upplever att de har svårt eller mycket svårt att rekrytera arbetskraft trots att Sverige har hög arbetslöshet. Något som riskerar Sveriges ambitioner att leda klimatomställningen och påverka konkurrenskraften i landet negativt.

‒ De optimistiska tongångarna om en fortsatt stark återhämtning är ett bevis på att kemiindustrins branscher ser ljust på framtiden. Den ökade tillväxten kommer tillsammans med satsningar på hållbar och cirkulär produktion innebära ett ökat behov av att anställa fler medarbetare. Det som är oroande är att företagen redan nu har svårt att hitta många viktiga kompetenser. Det är allvarligt, inte minst sett till hur viktiga industriföretagen inom IKEM är för den svenska klimatomställningen, säger Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning på IKEM.

Ett medlemsföretag som har behov av att rekrytera många olika kompetenser är golvföretaget Bona i Malmö. Särskilt inom områden som är viktiga för deras hållbarhetsresa. 

‒ Det råder redan idag en brist på ingenjörer. För teknikintensiva företag som Bona inom kemiteknik är tillgång till rätt kompetens en av de viktigaste framtidsfrågorna. Detta för att klara en hög omställningstakt för minskad klimatpåverkan och utifrån en hård konkurrens på marknaden, säger Pontus Cornelius, VD och koncernchef på Bona, och fortsätter:

‒ Vi är i en tillväxtfas och räknar med att behöva rekrytera personer de kommande åren. Inte minst inom vårt nya affärsområde Bona Resilient System där vi hjälper offentliga aktörer, fastighetsägare och privatpersoner att förstå värdet av att renovera golv i stället för att byta ut. Något som bidrar till en cirkulär ekonomi och ger stora miljöfördelar. Kan vi inte rekrytera rätt personer riskerar Sverige att gå miste om viktiga miljövinster men givetvis också arbetstillfällen.

Läget är särskilt kritiskt för kemiindustrin där till exempel 93 procent av företagen tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera processingenjörer. Extra oroande inom denna yrkeskategori är att industrierna tycker att de nyutbildade processingenjörerna håller för låg nivå. 16 procent av företagen tycker att de nyutbildade är långt eller mycket långt ifrån förväntan.

‒ Just processingenjörer kommer behövas i omställningen av flera industrisektorer utöver kemiindustrins branscher, till exempel skog, stål och återvinning. Dessa sektorer är mycket viktiga för klimatomställningen. Kunskaper om hållbara och effektiva produktionsprocesser är en nyckelkompetens vid teknikskiften. För att lösa kompetensutmaningen behöver För att lösa kompetensutmaningen behöver industri, högskola, politik och myndigheter samverka för en gemensam målbild och strategi, säger Greta Hjortzberg.

Fakta om kemiindustrin i Sverige

Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummi-branscherna, står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 85 procent av den totala produktionen går på export, vilket motsvarar 20 procent av den svenska varuexporten.

Sedan sekelskiftet har antalet anställda minskat till följd av rationaliseringar, digitalisering och outsourcing av funktioner till tjänsteföretag. Den utvecklingen verkar nu bruten mot en ambition att växa organiskt och med satsningar på innovation och hållbarhet.

Fakta om Bona

Bona är ett globalt, hållbart drivet företag med produkter och system för att installera, renovera och underhålla premiumgolv. Bona är ett familjeägt bolag grundat 1919 som erbjuder Bona produkter för de flesta premiumgolvytor inklusive trä- och parkett samt halvhårda golv så som linoleum, PVC och gummi.

För mer information besök www.bona.com

Läs hela konjunkturbrevet här

Carl Eckerdal i Dagens Eko 30 augusti 2021 "Kemiindustrin tror på tusentals nya jobb i Sverige"

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in