Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ny lämplighetsprövning av den som deltar i verksamhet med explosiva varor

I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling har Riksdagen beslutat om ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd.

Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar har ökat betydligt och många har ägt rum på offentliga platser. Ökningen av skjutningar kan till stor del härledas till konflikter mellan kriminella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även utmynnat i en ökad benägenhet att använda explosiva varor. Antalet sprängningar i Sverige de senaste åren saknar motstycke i modern tid.

I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling har Riksdagen beslutat om ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd.

Lagen träder i kraft den 1 augusti 2021 men för verksamheter som redan har tillstånd så gäller de nya reglerna om anmälan mm. från och med den 1 februari 2022.

En tillståndsmyndighet ska, när det gäller explosiva varor, pröva om den som söker tillstånd och dess föreståndare har förutsättningar för att hantera, överföra, importera eller exportera varan i enlighet med LBE. (Se nedan om definition av begreppen ”hantera, överföra, importera och exportera”.) MSB prövar frågor om tillstånd när det gäller tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll, återvinning och annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering och viss gränsöverskridande överföring. Kommuner prövar frågor om tillstånd till hantering och överföring i övrigt.

Anmälan, lämplighetsprövning och godkännande

Anmälan

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare är tänkt att vara en överordnad person som leder verksamheten. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva eller brandfarliga varor ska anmälas till tillståndsmyndigheten. Även de i verksamheten som avses få delta i - det vill säga arbetar med - hantering, överföring, import och export av explosiva varor ska anmälas.

MSB håller nu på att ta fram föreskrifter om vissa undantag från anmälningsskyldigheten och vad anmälan ska innehålla.

Lämplighetsprövning

När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillståndsmyndigheten göra en lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen. Exempel på person med betydande inflytande är verkställande direktör, styrelseledamot, bolagsman eller aktieägare med betydande aktieinnehav.

Tillståndsmyndigheten ska också pröva om den som är anmäld som föreståndare är lämplig och i övrigt har de förutsättningar som krävs för att hantera, överföra, importera eller exportera brandfarliga respektive explosiva varor i enlighet med lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Det är dock inte självklart att det alltid är föreståndaren som är den som faktiskt hanterar eller tar annan befattning med explosiva varor i sitt dagliga arbete. Ofta finns det andra personer på en arbetsplats som dagligen har tillgång till varorna. Därför införs även en lämplighetsprövning av den som är anmäld som deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Det ställs högre krav på den som är föreståndare att ha högre kompetens att leda den tillståndspliktiga verksamheten.

Det är de individuella omständigheterna som är avgörande för bedömningen men det kan vara relevant att kontrollera belastnings- och misstankeregister, om personen är försatt i konkurs och andra relevanta omständigheter.

Godkännande innan anmäld får delta i verksamheten

Om kraven för lämplighet är uppfyllda ska tillståndsmyndigheten godkänna föreståndare och de personer som får delta i verksamheten. Godkännandet är en förutsättning för att de anmälda personerna får vara föreståndare respektive får delta i verksamheten. Det måste alltså finnas ett klart godkännande innan de får börja arbeta med de arbetsuppgifterna.

Byte av anmäld person

Om den person som fått ett godkännande (föreståndare eller deltagare) eller person med betydande inflytande byts ut eller om det tillkommer någon annan, ska det snarast anmälas till tillståndsmyndigheten. Sådan anmälan ska ske så snart det är möjligt och senast samma dag som förändringen genomförs.

Återkallelse av tillstånd och godkännande

Ett tillstånd ska återkallas bl.a. om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda. Samma sak gäller för ett godkännande av föreståndare eller deltagare. Det krävs starkare skäl för att återkalla ett tillstånd eller ett godkännande än att inte lämna något tillstånd/godkännande från början.

Exempel på grunder för återkallelse kan vara om tillståndsinnehavaren har begått ett allvarligt brott, försatts i konkurs, blivit ställd under förvaltarskap enligt föräldrabalken eller om ett godkännande av en föreståndare har återkallats och det inte finns någon annan föreståndare. Ett annat exempel kan vara om ett godkännande återkallas för en deltagare, men denne ändå fortsätter att delta i verksamheten, eller om någon deltar i verksamheten utan att personen anmälts till tillståndsmyndigheten för prövning och godkännande.

Ett beslut om att återkalla ett godkännande innebär inte att hela tillståndet återkallas, utan endast att personen i fråga inte får delta i verksamhetens hantering, överföring, import och export av explosiva varor.

Arbetsrättsliga konsekvenser

Arbetsrättsliga konsekvenser av de nya reglerna kan uppstå om till exempel en anmäld person inte bedöms som lämplig av tillsynsmyndigheten eller om en persons godkännande återkallas. Då kan omplacering till andra arbetsuppgifter bli aktuellt. Kontakta IKEM:s arbetsgivarjour för rådgivning kring de arbetsrättsliga konsekvenserna.

Typ av befattning med explosiva varor som omfattas

I LBE används begreppen hantering, överföring, import och export.

Hantering –  tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Med därmed jämförliga förfaranden avses sådan fysisk befattning med varorna som kan jämföras med de övriga förfaranden som anges i bestämmelsen till exempel upplåtelse av explosiva varor. 

Överföring – varje fysisk förflyttning inom Sverige eller till Sverige från land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller land som enligt avtal med EU utgör en del av EU:s inre marknad för varor. Förflyttning inom en och samma anläggning utgör dock inte överföring.

Import – införsel till Sverige från annat land än land som ingår i EES eller land som enligt avtal med EU utgör en del av EU:s inre marknad för varor.

Export – utförsel från Sverige till annat land än land som ingår i EES eller land som enligt avtal med EU utgör en del av EU:s inre marknad för varor.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in